Oulun hyvin­voin­ti­pal­ve­luil­le tur­vat­ta­va riit­tä­vä rahoitus

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la esit­te­li kau­pun­gin ensi vuo­den talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä 5.10.2021. Me Oulun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäse­net olem­me hyvin huo­lis­sam­me esi­tyk­seen sisäl­ty­vis­tä kovis­ta meno­leik­kauk­sis­ta hyvinvointipalveluihin.

Oulun hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa on kulu­neen vuo­si­kym­me­nen aika­na teh­ty mer­kit­tä­viä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia ja eri sääs­tö­toi­mia. Näin hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­ke­hi­tys­tä on saa­tu tai­tet­tua alas kumu­la­tii­vi­ses­ti yli puo­li mil­jar­dia euroa. Vält­tä­mät­tö­mien toi­men­pi­tei­den yhtey­des­sä on jo jou­dut­tu nipis­tä­mään lii­kaa ennal­taeh­käi­se­vis­tä ja perus­ta­son pal­ve­luis­ta. Se on joh­ta­nut sii­hen, että kal­lii­den eri­kois­ta­son pal­ve­lui­den tar­ve on kas­va­nut ja kus­tan­nus­ke­hi­tys palau­tu­nut kas­vu-ural­le. Esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lun huos­taa­no­tot ovat lisään­ty­neet vuo­des­sa yli 60% ja kii­reel­li­set sijoi­tuk­set yli 30%. Tämä on erit­täin huolestuttavaa.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tämän vuo­den ennus­tet­tu toi­min­ta­ka­te, eli meno­jen ja tulo­jen ero­tus, on vajaa 707 mil­joo­naa euroa, jos­sa on kas­vua edel­li­ses­tä vuo­des­ta noin 50 mil­joo­naa euroa. Nyt jul­kis­te­tus­sa esi­tyk­ses­sä hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ensi vuo­den toi­min­ta­kat­teek­si esi­te­tään noin 706 mil­joo­naa euroa, eli vajaa mil­joo­na euroa vähem­män kuin tämän vuo­den arvioi­tu toteutuma. 

Oulul­la on talous­haas­tei­ta, mut­ta ali­bud­je­toin­nil­la teh­tyä kei­no­te­kois­ta sääs­tä­mis­tä ei voi­da kat­soa perus­tel­luk­si lyhyel­lä eikä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Esi­tet­ty leik­kaus hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin ei ole rea­lis­ti­nen. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­tai­si jo nyt ali­re­sur­soi­duis­ta ennal­taeh­käi­se­vis­tä ja perus­pal­ve­luis­ta leik­kaa­mis­ta sekä hen­ki­lös­tön kan­nal­ta lisää veny­mis­tä. Eri­tyi­sen ongel­mal­li­sek­si tilan­teen tekee se, että ali­bud­je­toin­ti leik­kaa mer­kit­tä­väs­ti tule­van Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tus­ta. Se vei­si kan­sa­lais­ten uskoa demo­kra­ti­aan ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mään, jos itse aiheu­te­tun rahoi­tus­va­jeen vuok­si jou­du­taan heti hei­ken­tä­mään pal­ve­lui­den laa­tua. Uhka­na on inhi­mil­li­nen hyvinvointivaje.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een vuo­den 2023 rahoi­tus val­tiol­ta tulee siten, että las­ke­taan alu­een kun­tien ja sote-kun­tayh­ty­mien sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen vuo­den 2021 toteu­mas­ta 50% ja vuo­den 2022 talous­ar­vio­lu­vuis­ta 50%. Sii­hen lisä­tään eri­lai­sia indek­si­tar­kis­tuk­sia. Oulun osuus on Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sis­ta noin puo­let. Jos Oulu ali­bud­je­toi sote-kus­tan­nuk­sis­sa 50 mil­joo­naa euroa, leik­kau­tuu hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tuk­ses­ta noin 25 mil­joo­naa euroa. 

Ymmär­räm­me, että kau­pun­gin talou­des­ta vas­tuul­li­set halua­vat mini­moi­da hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­set, kos­ka sil­lä on osit­tain vai­ku­tus­ta myös kun­tien ase­maan tule­vi­na vuo­si­na. Kun­nil­ta lei­kat­ta­va vero­pro­sen­tin leik­kaus las­ke­taan kui­ten­kin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, eli vai­ku­tus on hyvin pie­ni. Kau­pun­gin tule­viin val­tio­no­suuk­siin sil­lä on toki mer­ki­tys­tä. Kysees­sä on siis ris­ti­rii­ta kau­pun­gin ja tule­van hyvin­voin­tia­lu­een etu­jen välil­lä. Asuk­kaat ja asiak­kaat ovat kui­ten­kin molem­mis­sa samat. Poliit­tis­ten päät­tä­jien tuli­si­kin löy­tää oikeu­den­mu­kai­nen kom­pro­mis­si ja arvioi­da tule­van vuo­den kus­tan­nuk­set todenmukaisesti.

Vetoam­me vil­pit­tö­mäs­ti Oulun päät­tä­jiin, että hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin vara­taan mah­dol­li­sim­man rea­lis­ti­nen talous­ar­vio vii­mei­sel­le vuo­del­le ennen hyvin­voin­tia­lu­eel­le siir­ty­mis­tä ja tur­va­taan näin kau­pun­ki­lais­ten vält­tä­mät­tö­mät sosi­aa­li- ja terveyspalvelut. 

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta: Susa Vike­vä­kor­va, puheen­joh­ta­ja; Susan­na Kis­ner, vara­pu­heen­joh­ta­ja sekä Anne­li Näp­pä, Olli Heik­ki­lä, Eri­ka Tau­be-Säk­ki­nen, Pek­ka Simo­nen, Päi­vi Hirs­so, Veli-Mat­ti Holap­pa, Hen­ri Aava­vir­ta, Olli Koho­nen, Outi Einis­tö, Late­koe Law­son Hel­lu ja Kaa­ri­na Torro