Met­sä­no­mis­ta­jat teh­tä­viä pohtimassa

Kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen perin­tei­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu kisat­tiin täl­lä ker­taa Iin Ala­ran­nan kan­gas­maas­tos­sa. Var­sin kos­teas­ta kelis­tä huo­li­mat­ta saa­tiin Iin, Yli-Iin ja Koil­lis­maan met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­tä sekä alu­een ulko­puo­li­sis­ta kil­pai­li­jois­ta kasaan kol­mi­kym­men­päi­nen jouk­ko “sit­kei­tä sis­se­jä”, joil­ta ei mär­kä met­sä eikä tai­vaal­ta valu­va sade estä­nyt kisaan osallistumista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Lähim­mäi­se­nä lähimmäiselle

Muis­tat­ko, miten hyväl­tä tun­tui, kun joku ava­si sinul­le oven, aut­toi löy­tä­mään jotain etsi­mää­si kau­pas­sa tai ken­ties nos­ti pai­na­van kas­sin puo­les­ta­si? Sait sil­loin kokea arki­päi­vän lähimmäisenrakkautta.


Tuu­li­voi­man suun­nit­te­lu Yli-Iihin jat­kuu, uusi han­ke Tannilaan

Yli-Iin Iso Ryti­suon alu­een tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­nit­te­lu­työ ja kaa­voi­tus­pro­ses­si ovat par­hail­laan käyn­nis­sä Oulun kau­pun­gin ja Infi­ner­gies Fin­land Oy:n sekä ABO Wind Oy:n kes­ken. Alu­een ympä­ris­tö­sel­vi­tyk­sis­tä teh­dään par­hail­laan raport­tia. Samaan aikaan teh­dään myös maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia ja tar­kas­tel­laan muun muas­sa lin­tu­jen syys- ja kevät­muut­toa. Alu­eel­le pys­ty­te­tään par­hail­laan tuu­li­mit­taus­mas­toa, joka mit­taa Iso Ryti­suon tuu­lio­lo­suh­tei­ta vähin­tään vuo­den verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Vih­doin­kin elä­vän musii­kin konsertti”

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui sun­nun­tai­na Iin Lau­lu­pe­li­man­nien jär­jes­tä­män Syys­soi­ton kat­so­jan suus­ta var­sin run­sas­lu­kui­sen ylei­sön täyt­täes­sä Val­ta­rin kou­lun juh­la­sa­lin. Kuu­li­joi­den mää­rä yllät­ti myös Lau­lu­pe­li­man­nien tai­teel­li­sen joh­ta­jan Unto Kukan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lef­fa­vie­raa­na

Kel­lon kou­lus­sa vie­tet­tiin elo­ku­va­viik­koa. Kat­soim­me äidin­kie­len tun­nil­la Valas­rat­sas­ta­ja-elo­ku­van, jon­ka on ohjan­nut Niki Caro 2002. Se ker­too Uuden-See­lan­nin mao­reis­ta, jot­ka usko­vat, että he pol­veu­tu­vat Pai­keas­ta eli valasratsastajasta.


Hon­ka­nen mukaan kyläalueeseen

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin syk­syl­lä 2020 uudel­leen val­mis­te­luun, ja nyt Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus on val­mis­tel­lut uuden osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le. Aiem­mas­sa käsit­te­lys­sä asuk­kaat ilmai­si­vat mie­li­pi­teen­sä eri­tyi­ses­ti Hon­ka­sen, Taka­lon­tien ja Kuk­ku­lan­rai­tin alueis­ta, jot­ka oli­vat jää­mäs­sä kaa­vas­sa kylä­alu­een ulko­puo­lel­le. Palaut­teen perus­teel­la on teh­ty muu­tok­sia, jos­sa yleis­kaa­va muu­te­taan yleis­piir­tei­sek­si myös kylä­aluei­den osal­ta ja kylä­aluei­ta esi­te­tään useam­pia ver­rat­tu­na aiempaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten ase­man parantaminen

Tilas­to­kes­kuk­sen tie­to­jen mukaan köy­hyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä oli 26 % elä­ke­läi­sis­tä v. 2020. Yksi­na­su­van, ainoas­taan takuu­eläk­keen varas­sa ole­van tilan­ne on vai­kein. Pie­ni yksi­na­su­van koro­tus­kin on pois­tet­tu. Yli puo­let 79 vuot­ta täyt­tä­neis­tä nai­sis­ta asuu yksin. Yksi­na­su­mi­nen yleis­tyy vie­lä enem­män iän karttuessa.


Tal­vi­Ta­pu­li on hyvän mie­len koh­taa­mis­paik­ka kai­ken ikäisille

Tal­vi­Ta­pu­li ava­si oven­sa syys­kuus­sa Wirk­ku­las­sa. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan yllä­pi­tä­män koh­taa­mis­pai­kan ovet ovat avoin­na kai­ken ikäi­sil­le tors­tai­sin kel­lo 14–19.

Wirk­ku­laan voi poi­ke­ta kah­vil­le tai viet­tä­mään muu­ten vaan aikaa. Myyn­nis­sä on myös koti­lei­von­nai­sia ja käsi­töi­tä, joi­den tuot­to menee seu­ra­kun­nan lähe­tys­työn hyväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pas­si joka läh­töön ja menoon

Koro­na­pas­sin lan­see­ra­mi­nen Suo­mes­sa voi­si olla hyvä läh­tö­lau­kaus mui­den­kin pas­sien käyt­töö­no­tol­le maas­sa. Kaik­kien nii­den tar­koi­tus oli­si pas­sin hal­ti­jan sekä mui­den kan­sa­lais­ten suo­je­le­mi­nen ikävyyksiltä.