Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten ase­man parantaminen

Anne­li Näppä.

Tilas­to­kes­kuk­sen tie­to­jen mukaan köy­hyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä oli 26 % elä­ke­läi­sis­tä v. 2020. Yksi­na­su­van, ainoas­taan takuu­eläk­keen varas­sa ole­van tilan­ne on vai­kein. Pie­ni yksi­na­su­van koro­tus­kin on pois­tet­tu. Yli puo­let 79 vuot­ta täyt­tä­neis­tä nai­sis­ta asuu yksin. Yksi­na­su­mi­nen yleis­tyy vie­lä enem­män iän karttuessa.

Eläk­keel­le jään­ti las­kee tulo­ta­soa mer­kit­tä­väs­ti. Ikäih­mi­nen voi jou­tua pihis­tä­mään ruu­as­ta, lääk­keis­tä ja asu­mi­ses­ta. Rahan puut­tees­ta joh­tuen ei pys­ty­tä hakeu­tu­maan hoi­toon riit­tä­vän ajois­sa. Jat­ku­va kituut­ta­mi­nen hei­ken­tää psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä. Ikään­ty­vään voi koh­dis­tua myös talou­del­lis­ta kaltoinkohtelua.

Ikäih­mi­sen aut­ta­mi­sek­si pitää sel­vit­tää, onko hen­ki­lö oikeu­tet­tu Kelan ja kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den laki­sää­tei­siin etui­suuk­siin. Pal­ve­lu­jen pii­riin pää­se­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si kan­nat­taa ope­tel­la verk­ko­asioin­tia digi­kurs­sien, suku­lais­ten ja ystä­vien avul­la. Kai­kil­la ei ole tie­to­ko­net­ta eikä net­tiyh­teyt­tä eikä tai­toa nii­den käyt­töön. Puhe­lin­pal­ve­lu ja fyy­si­sen asioin­nin mah­dol­li­suu­det pitää tur­va­ta eri pal­ve­luis­sa. Kau­pun­gin Aino-pal­ve­lu neu­voo ikäih­mis­tä, kun tulee tuen tarvetta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la väli­mat­kat ovat pit­kiä, joten edul­li­sen Onni pal­ve­lu­lin­jan käyt­tä­mi­nen hel­pot­taa asioin­tia. Onni pal­ve­lu­lii­ken­ne toi­mii pysäk­kiai­ka­tau­lun lisäk­si tilauk­ses­ta. Onni bus­seis­sa on voi­mas­sa Oulun jouk­ko­lii­ken­teen hin­nat. Lin­jo­ja kul­kee esim. Hau­ki­pu­taal­ta aina OYS:aan saak­ka. Yksi lin­ja kul­kee Yli-Iis­tä Kii­min­kiin ja yksi lin­ja lii­ken­nöi Ylikiimingissä.

Ikäih­mi­sen asu­mi­nen voi olla kal­lis­ta ja voi­mia vie­vää oma­ko­ti­ta­lon töi­neen. Asu­mi­sen rat­kai­sut oli­si hyvä miet­tiä hyvis­sä ajoin ennen kuin voi­mat vähenevät.

Hyvän toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seen kan­nat­taa panos­taa ikään­tyes­sä. Toi­min­ta­ky­ky vah­vis­tuu liik­kuen ja aktii­vi­ses­ti sosi­aa­li­seen elä­mään osal­lis­tuen, roh­keas­ti vaan ryh­miin ja kult­tuu­ri­rien­toi­hin. Ikäih­mi­sen pär­jää­mis­tä tue­taan oikea-aikai­sil­la ter­veys­pal­ve­luil­la, omais­hoi­dol­la, muil­la kotiin annet­ta­vil­la tuki­pal­ve­luil­la, Kelan asu­mis­tuel­la, hoi­to­tuel­la, perus­toi­meen­tu­lo­tuel­la sekä mat­ka- ja lää­ke­kor­vauk­sil­la. Mikä­li työ­elä­ke on pie­ni tai sitä ei saa ollen­kaan, niin voi hakea Kelas­ta kan­sa­ne­lä­ket­tä. Kelal­ta voi hakea takuu­elä­ket­tä, jos eläk­keet ennen vero­tus­ta ovat enin­tään 830,82 e/kk. Jos koto­na asu­mi­nen ei enää onnis­tu, pal­ve­lua­su­mi­sen eri muo­dot mah­dol­lis­ta­vat tur­val­li­sen asu­mi­sen ja tar­peel­li­sen hoidon.

Anne­li Näp­pä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen, Keskusta