Torin tapah­tu­ma­la­va uhkaa jää­dä raken­ta­mat­ta Haukiputaalla

Vii­me tors­tai­na hau­ki­pu­taa­lai­sia yrit­tä­jiä, Busi­nes­sOu­lun edus­ta­jia sekä Oulun kau­pun­gin väkeä kerään­tyi jäl­leen yhdes­sä aamu­kah­vien äärel­le kesä­kuus­sa jär­jes­te­tyn Yri­ty­saa­mun jat­ko­ti­lai­suu­teen. Tilaisuudessa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kep­pa­ri­ker­ho­lai­set maas­tos­sa – KKP halu­aa jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man monel­le harrastusmahdollisuuksia

Mitä ihmet­tä, perin­tei­nen jää­kiek­ko­seu­ra KKP, jär­jes­tää Kii­min­gis­sä kep­pa­ri­ker­hoa! Tämä on ensim­mäi­nen aja­tus, joka tulee mie­lee­ni, kun KKP:n toi­min­nan­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Kor­ho­nen soit­taa minul­le asias­ta. Toi­saal­ta, se ei yllä­tä, sil­lä vuon­na 2020 seu­raan perus­tet­tiin kak­si eril­lis­tä jaos­ta, jois­ta KKP Junio­rit kes­kit­tyy jää­kiek­koon ja LAFK-KKP jal­ka­pal­loon. Seu­ran toi­min­nas­sa on muka­na rei­lut 800 näi­den lajien har­ras­ta­jaa ja kaik­ki­aan 2 200 jäsen­tä. KKP on vii­me vuo­sien aika­na kehit­tä­nyt toi­min­taan­sa määrätietoisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kel­lon ken­tän ilki­val­ta selvisi

Kel­lon nur­mi­ken­tän tuho­työn teki­jä on sel­vin­nyt ja asia on sovit­tu teki­jän kes­ken. Hän tulee itse kor­jaa­maan nur­mi­ken­tää kave­reit­ten kes­ken. Toi­vo­taan, että kent­tä saa olla rau­has­sa tule­vai­suu­des­sa ja voim­me har­joi­tel­la hyväl­lä nur­mel­la kesä- ja syyskaudella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin sääs­töis­tä

Iis­sä käy­dään kes­kus­te­lua kun­nan sääs­töis­tä kovaa tah­tia. Kum­mas­tut­taa tuo kokoo­muk­sen kan­ta pal­ve­lu­ver­kos­toon ja hen­ki­lös­tön vähen­tä­mi­seen. Kokoo­mus on sitä miel­tä, että pal­ve­lu­ja tar­jo­taan vain siel­lä, mis­sä on nii­tä tar­vit­se­via. Siel­lä, mis­sä riit­tää käyttäjiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Olen monet ker­rat aja­tel­lut ajaes­sa­ni Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan ohi, että oli­si aika hie­noa jos varas­ton ympä­ril­le raken­net­tai­siin näky­män peit­tä­vä aita, se kun ei ole mikään sil­mä­ni­lo kenellekkään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus