Nuo­ret innok­kai­ta sääs­tä­jiä ja sijoittajia

Osuus­pank­kien asiak­kais­ta alle 30-vuo­tiai­den aikuis­ten tal­le­tuk­set ovat vii­me vuo­si­na kas­va­neet yli kak­si ker­taa nopeam­min kuin muil­la ikä­ryh­mil­lä. Myös nuor­ten arvo-osuus­ti­lien mää­rä on monin­ker­tais­tu­nut. Taus­tal­la vai­kut­taa sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen lisään­ty­nyt suosio.


Teks­ta­rit

Oli kait se taan­noin Olha­van­seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen ylei­nen kokous, mut­ta ei ole monen­kaan sil­mään sat­tu­nut, että olis­ko pää­tet­ty mitään vai onko­han lop­pu­nut kokonaan?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus





Syr­jin­tää­kö?

En ymmär­rä, mik­si elo­kuus­sa Lah­des­sa juos­tun mies­ten 100 met­rin finaa­lin lähe­tyk­ses­sä selos­ta­ja sivuut­ti täy­sin Kenian Omurwan ja Suo­men Samuels­so­nin taka­na sijoil­le kol­me ja nel­jä juos­seet Tho­rin ident­ti­set kak­sois­vel­jet Vik­to­rin ja Wil­lia­min. Har­mit­taa, että jätet­tiin­kö näi­den poi­kien nimet ja upea menes­tys huo­mioi­mat­ta sik­si, että he ovat Suo­men ja Ruot­sin kaksoiskansalaisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vauin­nit alka­vat jälleen

Hau­ki­pu­taan Vesi-Jatu­lis­sa pidet­tä­viin vau­vauin­tei­hin ja per­heuin­tei­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi eilen maa­nan­tai­na. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kos­kee kol­mea ryh­mää: vau­vauin­nit tors­tai­sin kel­lo 17.00–17.20 ja kel­lo 18.00–18.20 sekä 1–2‑vuotiaiden per­he­ve­si­leik­ki­kou­lu kel­lo 18.40–19.00.


Onne­lan Per­he­päi­vä alkaa jälleen

Onne­lan Per­he­päi­vään kokoon­nu­taan jäl­leen tiis­tai­sin Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Loma­ko­ti Onne­las­sa. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on ensi vii­kol­la 28.9. Ovet ovat avoin­na kel­lo 10 ‑14. Per­he­päi­vään ovat ter­ve­tul­lei­ta koto­na hoi­det­ta­vien pien­ten las­ten per­heet sekä yksi­na­su­vat ikäih­mi­set. Läm­min ruo­ka tar­jo­taan kel­lo 11–12 pää­ra­ken­nuk­ses­sa ja muu­toin kokoon­nu­taan Unel­mas­sa. Onne­lan pihal­la on myös help­po ulkoil­la las­ten kanssa.