Hau­ki­Tu­vas­ta tulee koko kylän kult­tuu­ri­pai­not­tei­nen olo­huo­ne

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry on saa­nut toi­mi­ti­lat kir­jas­ton vie­res­tä, Leluai­tan enti­sis­tä tilois­ta. Toi­min­ta on tar­koi­tus aloit­taa elo­kuun aika­na, kun­nes parin vuo­den kulut­tua pääs­tään muut­ta­maan var­si­nai­siin tiloi­hin Jatu­liin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Saka­ri Man­ni­sen MM-kul­taa juh­lit­tiin Vir­pi­nie­mes­sä

Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­ti jää­kie­kon MM-kul­taa kevääl­lä voit­ta­neen, Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­van Saka­ri Man­ni­sen kun­niak­si mita­li­kah­vit vii­me lau­an­tai­na. Samal­la ylei­sö pää­si ihas­te­le­maan maa­il­man­mes­ta­ruus­po­kaa­lia eli tut­ta­val­li­sem­min “Poi­kaa” sekä Man­ni­sen mita­lia. Yhteis­ku­vien lisäk­si maa­il­man­mes­ta­ril­ta halut­tiin myös aivan perin­tei­siä nimi­kir­joi­tuk­sia pape­ri­lap­pusil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Haluan, että puuk­ko­ja­ni kan­ne­taan ylpey­del­lä”

Jää­lis­sä Kil­pis­ten oma­ko­ti­ta­lon auto­tal­lis­sa ei ole kos­kaan käy­nyt autoa. Tal­li on nimit­täin puu­kon­te­ki­jä Jan­ne Kil­pi­sen val­ta­kun­taa — präs­si, iso hio­ma­ko­ne, ala­sin­penk­ki ja muut puu­kon­te­koon tar­vit­ta­vat lait­teet ja tava­rat täyt­tä­vät tal­lin ääriä myö­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Kesä on koti­seu­tu­päi­vien kul­ta-aikaa

Monel­la pitä­jäl­lä on omat päi­vän­sä, viik­kon­sa tai jol­la­kin muul­la nimel­lä vuo­des­ta toi­seen tois­tu­va perin­ne­ta­pah­tu­man­sa, jos­sa on esil­lä enti­sa­jan asioi­ta ja toi­min­taa. On käsi­töi­tä, van­ho­ja konei­ta ja perin­ne­ruo­kaa. Pukeu­du­taan essui­hin ja pus­si­housui­hin, tun­nel­moi­daan hai­ta­ri­musii­kin tah­dis­sa. Moni muu­al­le muut­ta­nut tulee tapah­tu­maan myös tava­tak­seen samoil­ta seu­duil­ta läh­töi­sin ole­via tut­tu­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­nen rin­ta rot­tin­gil­la

Ylpeys omas­ta koti­paik­ka­kun­nas­ta nousi esil­le Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa. Juh­la­pu­heen pitä­nyt vuo­den 2018 iiläi­nen, pit­san­lei­von­nan MM-mita­lis­ti Kat­ja Körk­kö ker­toi, että muu­ka­lai­se­na­kin Iihin muut­ta­nut on saa­nut läm­pi­män vas­taan­o­ton.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Har­sin­ta­hak­kuis­sa on mah­dol­li­suus

Talous­met­sien avo­hak­kuut ja nii­tä seu­raa­va met­sän­vil­je­ly puhut­ta­vat jat­ku­vas­ti. Luon­to­jär­jes­töt ovat jär­jes­tä­neet edus­kun­nal­le aihees­ta kan­sa­lais­aloit­teen. Tavoi­te on lopet­taa avo­hak­kuut met­sä­hal­li­tuk­sen mail­la ja pala­ta met­sien alku­pe­räi­siin poi­min­ta- eli har­sin­ta­hak­kui­siin.


Teks­ta­rit

Pal­jon kii­tok­sia Meri­läi­sen Lei­po­mon muka­val­le mies­myy­jäl­le, jol­ta ostim­me 04.07.19 Iin Kärk­käi­sen toi­mi­pis­tees­tä juu­reen lei­vot­tua ruis­limp­pua, var­ras­lei­pää sekä pul­laa. Nyt meil­lä on pakas­ti­mes­sa oike­aa lei­pää! Juu­reen lei­vot­tu lei­pä on har­vi­nais­ta herk­kua tääl­lä län­si­ran­ni­kol­la. Hyvää kesän jat­koa!