Kah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kiviniemen satamassa kahvakuulailijat saivat nauttia liikunnasta aurinkoisessa kelissä ilman hyttysiä.

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Tun­nit sovel­tu­vat Sal­men mukaan kun­toi­li­joil­le ja urhei­li­joi­le.

– Ihan soh­va­pe­ru­nan tai sel­kä­vai­vai­sen on hyvä hank­kia ensin hie­man poh­ja­kun­toa ennen kah­va­kuu­lai­luun ryh­ty­mis­tä, hän huo­maut­taa.

Sal­mi kui­ten­kin jat­kaa, että hyvä ohjaa­ja osaa huo­mioi­da eri tasoi­set liik­ku­jat ja tar­jo­aa vaih­toeh­to­ja sen mukaan.

Osal­lis­tu­maan pää­see saa­pu­mal­la Kivi­nie­men sata­man aal­lon­mur­ta­jal­le muka­naan aurin­ko­la­sit, juo­ma­pul­lo, kah­va­kuu­la ja 8 euron osal­lis­tu­mis­mak­su. Mikä­li oma kuu­la puut­tuu, on nii­tä mah­dol­lis­ta lai­na­ta myös ohjaa­jal­ta. Vas­ta-alka­ja­kin voi siis tul­la kokei­le­maan mil­tä kah­va­kuu­lai­lu tun­tuu, ennen lopul­lis­ta pää­tös­tä oman kuu­lan hank­ki­mi­ses­ta.

Tun­tei­hin kuu­luu alku­läm­mit­te­ly, itse har­joi­tus, sekä lop­pu­läm­mit­te­ly. Kah­va­kuu­la on käy­tös­sä lähes koko tun­nin, lop­pu­läm­mit­te­lyä mukaan luke­mat­ta. Sal­mi ker­too, että halu­tes­saan har­joit­te­lun rank­kuu­teen voi itse vai­kut­taa.

– Tun­nin teho­ja voi hyvin sää­tää muun muas­sa eri pai­noi­sil­la kah­va­kuu­lil­la, tai liik­keen ran­kem­man ver­sion valit­se­mi­sel­la, hän täs­men­tää.

Kah­va­kuu­lan kävi­jä­mää­rät pyö­ri­vät Sal­men mukaan kym­me­nen molem­min puo­lin. Hei­nä­kuun ensim­mäi­sel­lä tun­nil­la hän poh­ti, miten loma­kuu­kausi mah­taa vai­kut­taa kävi­jä­mää­rään, mut­ta pai­kal­le saa­pui kii­tet­tä­vät kah­dek­san kun­toi­li­jaa. Jouk­koon mah­tui niin vakio­kä­vi­jöi­tä, kuin ensi­ker­ta­lai­sia­kin.

Sal­mi pai­not­taa kah­va­kuu­lai­lun ole­van todel­la teho­kas­ta kun­toi­lua, mis­sä har­joit­tuu niin lihas­kun­to, kuin hen­gi­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tö­kin.

– Eri­tyi­ses­ti kah­va­kuu­lai­lu vai­kut­taa taka­rei­sien, paka­roi­den ja ala­se­län lihak­siin, Sal­mi luet­te­lee.

Palau­te tun­neis­ta on ollut hyvää. Sal­men mukaan samo­jen kas­vo­jen näke­mi­nen tun­neil­la uudel­leen on pal­kit­se­vaa.

– Paras palau­te­han on, että asia­kas saa­puu pai­kal­le uudes­taan! hän sum­maa.

Kah­va­kuu­la­tun­nin rank­kuu­des­ta huo­li­mat­ta tun­nel­ma tuu­li­sel­la aal­lon­mur­ta­jal­la on hyvän­tuu­li­nen, ja kun­toi­lun ohel­la vit­sail­laan ja nau­re­taan yhdes­sä.

Hau­ki­pu­taan alu­eel­la asu­vil­le on ollut tar­jol­la kesä­jump­paa kesä­kuus­ta läh­tien. Täl­lä het­kel­lä jump­pa on kesä­tauol­la, mut­ta se jat­kuu jäl­leen elo­kuus­sa. Sal­mi ker­too tun­tien ole­van moni­puo­li­sia niin kep­pi-, kuin kun­to­jump­pia­kin. Tun­nit pide­tään Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän pääs­sä kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 18–19.

Kah­va­kuu­la­jump­pa Kivi­nie­men kala­sa­ta­mas­sa tiis­tai­sin klo 18–19, 21.5.–27.8. (mut­ta EI 9.–23.7)

Kesä­jump­paa Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän pää­dys­sä kes­ki­viik­koi­sin klo 18–19 jäl­leen 7.–28.8.