Artikkelit joiden kirjoittaja on Pieta Kivari

Ren­toa kesä­työ­tä Knaa­pis­sa

Kivi­nie­men kala­sa­ta­mas­sa kah­vi­la Knaa­pin tisin taka­na ovat tänä vuon­na kivi­nie­me­läi­set Joo­nas Oja­la (16 v), Mikael Hai­po­la (17), Eevi Schuts­koff (17) ja Sin­na Vää­nä­nen (16).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


1200 kilo­met­riä myö­hem­min

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotel­lil­le.


Kah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäis­päi­vän Pop­pis nuo­ril­le

Kou­lu­jen päät­tä­jäis­päi­vä­nä Hau­ki­pu­taan kyläl­le nousi nuor­ten kah­vi­la Pop­pis. Ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tyn kah­vi­lan idea­na oli toi­mia nuor­ten koh­taa­mis- ja hen­gai­lu­paik­ka­na ilman, että tar­vit­see pyö­riä ympä­ri kylää etsien sopi­vaa paik­kaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­los­sa juh­lit­tiin kesän alkua ja kyläyh­dis­tys­tä

Kevät­juh­lat ovat oleel­li­nen osa kesän alka­mis­ta. Hela­tors­tai­na Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le kokoon­tui salin täy­del­tä kylä­läi­siä juh­lis­ta­maan kesän alka­mis­ta, sekä kyläyh­dis­tyk­sen 10-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää. Iso.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tak­ku­ran­nan kou­lu­lai­set juok­si­vat syö­pä­sai­rai­den las­ten hyväk­si

Vii­me vii­kol­la jär­jes­tet­ty hyvän­te­ke­väi­syys­tem­paus kerä­si kou­lu­lai­set liik­ku­maan yhdes­sä kau­niis­sa ulkoil­mas­sa ympä­ri Suo­men. Kou­lu­juok­su- nimeä kan­ta­va, Team Ryn­ke­by-God Mor­go­nin jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Hau­ki­pu­taan­kin alu­eel­la useis­sa eri kou­luis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­veis­sa olym­pia­lai­set ja haus­kan­pi­to

Näh­ty­ään muu­ta­man pojan las­ke­mas­sa upeas­ti kum­pa­re­mä­keä alas, herä­si myös 17-vuo­­ti­aan Mel­vin Kan­kaan mie­len­kiin­to kum­pa­re­las­kua koh­taan. – Into ja kiin­nos­tus lajiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esiin­ty­mi­sen tai­kaa jo kym­me­net­tä vuot­ta

Kun San­ni Vil­mi, 17, halusi seit­se­män­vuo­ti­aa­na vaih­te­lua arkeen ja olla het­ken joku toi­nen, tuli kuvioi­hin teat­te­ri. Oulu-opis­ton pitä­mään teat­te­ri­ker­hoon liit­ty­mi­nen Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la on ollut hänen mukaan erit­täin hyvä pää­tös.– Voin sanoa, että on ollut par­haim­mat 10 vuot­ta elä­mäs­tä­ni, Vil­mi kertoo.Haukiputaan alu­eel­la nuor­ten näyt­te­li­jöi­den ja har­ras­ta­jien toi­min­taa on mel­ko vähän. Vil­min mukaan teat­te­ri ei ole har­ras­tuk­se­na kovin­kaan kuu­lui­sa, vaan tie­to ker­ho­toi­min­nas­ta ja sii­hen hake­mi­ses­ta kul­kee pää­asias­sa kave­ril­ta toi­sel­le. Teat­te­ri­kuo­pal­la toi­mii useam­pi eri nuor­ten ryh­mä, ikä­luok­kien mukaan. Vil­min ryh­mäs­sä on kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä enem­män kuin mone­na vuo­te­na aiem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ri­so kai­paa teke­mis­tä myös tal­vi­sin

Joka syk­sy ja tal­vi kes­kus­te­lu­pals­toil­la vilah­taa aina­kin ker­ran kes­kus­te­lu, jos­sa poh­di­taan nuor­ten oles­ke­lua kaup­po­jen tuu­li­kaa­peis­sa. Kom­ment­te­ja on niin puo­les­ta kuin vas­taan­kin. Kesäl­lä ran­nat ja puis­tot par­haim­mil­laan kuhi­se­vat nuo­ria, mut­ta tal­ven tul­len oles­ke­lu­pai­kat kyläl­lä vähe­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus