Teks­ta­rit

Kenen vas­tuul­la on lumien puh­dis­ta­mi­nen pos­ti­laa­ti­koi­den alta ja vie­res­tä. Aina­kaan van­hem­mat ihmi­set eivät sii­hen pitem­män pääl­le pys­ty.
Ter­vei­siä Kui­va­nie­mel­tä

Onko Ii todel­la kylä­myön­tei­nen kun­ta? Nyt ollaan lopet­ta­mas­sa Kui­va­nie­men ter­veys­kes­kus­ta ja Olha­van kou­lua. Tai­taa Ii pyö­riä napaan­sa ympä­ri kes­kus­tas­sa. Ei edes hiih­to­la­tu­ja saa­da syr­jä­ky­lil­le.
Kylä­läi­nen

Joi­ky­län aurauk­seen kau­pun­gin toi­mes­ta ei olla tyy­ty­väi­siä. Työn jäl­ki on aivan ala-arvois­ta. Sil­loin kun työ teh­dään, niin teh­dään se kun­nol­la. Ote­taan myös ris­teyk­set kun­nol­la auki. Ei tar­vit­se kysyä, kuka teki vaan kau­an­ko meni.
Joki­ky­lä­läi­nen