Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Elo­ku­va: Suo­sik­ki­sar­jan nel­jäs elo­ku­va on melan­ko­li­nen kaamoskomedia

Kovin har­vassa ovat ne elo­ku­va­sar­jat, jot­ka Suo­men fil­mi­teol­li­suu­des­sa ovat yltä­neet nel­jän­teen osaan asti ilman, että sar­jaa on aloi­tet­tu uudel­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä eri teki­jöi­den voi­min. Uuno Tur­ha­pu­ron ohel­la suo­si­tuim­mis­ta elo­ku­va­sar­jois­ta tuo­hon ovat yltä­neet vain Suo­mi-Fil­min Nis­ka­vuo­ri-sar­ja, Mat­ti Kas­si­lan Komi­sa­rio Pal­mut, Pek­ko Aika­mies­poi­ka sekä Vää­pe­li Kör­my. Nyt tuo­hon jouk­koon liit­tyy myös Napa­pii­rin san­ka­rit, jon­ka nel­jäs osa saa ensi-iltan­sa aatonaattona.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Kol­miu­lot­tei­nen elo­ku­vas­pek­taak­ke­li nos­taa hymyn huulille

James Came­ro­nin (mm. Ter­mi­na­tor, Tita­nic) vuon­na 2009 ilmes­ty­nyt Ava­tar pitää hal­lus­saan elo­ku­va-alan himo­tuin­ta tit­te­liä: kysees­sä on edel­leen maa­il­man kaik­kien aiko­jen eni­ten rahaa teh­nyt elo­ku­va. Hui­keil­la eri­kois­te­hos­teil­la ja uraa­uur­ta­val­la 3D:llä varus­tet­tu elo­ku­va ei ehkä häi­käis­syt oma­pe­räi­syy­del­lään, mut­ta moni jäi sil­ti odot­ta­maan lisää sinis­ten ava­ruuso­lioi­den seik­kai­lu­ja yhdel­lä elo­ku­va­his­to­rian kau­neim­mis­ta vie­rais­ta maailmoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Suo­ma­lai­nen riko­se­lo­ku­va ei väli­tä laji­tyyp­pien rajoista

Vie­lä ennen jou­lu­ruuh­kia elo­ku­va­teat­te­reis­sa on mah­dol­lis­ta pae­ta hel­tei­siin tun­nel­miin. Espan­jan aurin­ko­ran­nal­le sijoit­tu­va, ala­maa­il­maa ja lai­ta­puo­len kul­ki­joi­ta kuvaa­va koti­mai­nen elo­ku­va Het­ki lyö on rikos­ko­me­dia, jol­lai­sia Suo­mes­sa ei ole aiem­min teh­ty. Roh­keas­ti laji­tyyp­pien raja-aito­ja rik­ko­va elo­ku­va on ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua tavan­omais­ten draa­ma- ja kome­diae­lo­ku­vien joukossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ra­tois­toa: Mys­tee­ri­sar­ja pitää yllä kat­so­jan mielenkiinnon

Kome­dia­sar­jal­la Stu­dio Jul­ma­hu­vi läpi­mur­ton­sa teh­nyt käsi­kir­joit­ta­ja-ohjaa­ja Jani Vola­nen on äity­nyt kuin var­kain mel­koi­sek­si teki­jäk­si. Aiem­min muun muas­sa Ranuan kum­meis­ta ja Putouk­ses­ta vas­tan­nut Vola­nen mur­tau­tui rymi­näl­lä irti yksi­no­maan kome­dia­te­ki­jän mai­nees­taan hit­ti­sar­jal­la M/S Roman­tic (2019, Yle Aree­na), joka huu­mo­ris­taan huo­li­mat­ta oli sävyl­tään vaka­vam­pi, jopa traa­gi­nen, mut­ta samal­la oival­ta­va kuvaus ihmi­sis­tä risteilylaivalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rie­mas­tut­ta­van epä­mu­ka­va jouluelokuva

Kan­san­omai­sis­ta, mut­ta aja­tuk­sel­li­sis­ta kome­diois­taan tun­net­tu Taru Mäke­lä (Varas­to) on teh­nyt pik­ku­jou­luse­son­gil­le uuden elo­ku­van. Ohjaa­jan edel­li­sen, hyvin menes­ty­neen elo­ku­van Täy­del­li­nen jou­lu (2019) hen­ki­nen jat­ko-osa Kul­kuset kul­kuset ker­too jäl­leen yhdes­tä totaa­li­ses­ti pie­leen mene­väs­tä suurperhejoulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Maa­gis­ta rea­lis­mia pimeäs­tä Pohjolasta

Koti­mai­nen elo­ku­va elää täl­lä het­kel­lä uut­ta kukois­tus­kaut­taan. Pait­si että menos­sa on vilk­kain elo­ku­va­syk­sy vuo­si­kym­me­niin, ovat suo­ma­lai­set elo­ku­vat vii­mein alka­neet saa­da myös kan­sain­vä­lis­tä arvos­tus­ta. Vii­mek­si vuon­na 2021 Juho Kuos­ma­sen Hyt­ti nro 6 pal­kit­tiin Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la Gran Prix ‑pal­kin­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Nai­nen joka halusi viihdyttää

Kul­tai­sel­la 80-luvul­la Suo­men musiik­ki­tai­vaal­le ilmes­tyi jotain, mitä ei oltu ennen näh­ty. Nuo­ri kos­me­tiik­ka­myy­jä Kir­si nousi suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen yhdis­te­le­mäl­lä pik­ku­tuh­maa huu­mo­ri­musiik­kia mene­vään dis­ko­mei­nin­kiin ja sen­suel­liin esiintymiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ku­va: Suo­ma­lai­soh­jaa­ja teki Atlan­tin ran­nal­le tun­tei­den miinakentän

Kiel­let­ty rak­kaus on koko län­si­mai­sen ker­ron­ta­pe­rin­teen ehkä se kaik­kein klas­si­sin aihe. Mat­kal­la Sha­kes­pes­res­ta Salat­tui­hin elä­miin on kui­ten­kin vakiin­tu­nut kaa­va, että lem­pi leis­kuu nime­no­maan nuo­ris­sa sydä­mis­sä. Mut­ta voi­ko myös van­ha rakas­tua? Entä jos estee­nä ovat van­hem­pien sijaan jäl­ki­pol­vet? Tätä käsit­te­lee yksi koti­mai­sen elo­ku­va­syk­syn hie­noim­mis­ta ensi-illoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja taas liikkeellä

Kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä. Alun­pe­rin radios­sa ja leh­ti­kir­joi­tuk­sis­sa esiin­ty­nyt, sit­tem­min kir­jois­sa koko­nai­sek­si hah­mok­si kas­va­nut äksy van­ha maa­lai­suk­ko on seik­kail­lut val­ko­kan­kail­la jo kah­des­ti. Sekä Dome Karu­kos­ken Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2014) että Tii­na Lymin ohjaa­ma jat­ko-osa Ilo­sia aiko­ja, Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2018) oli­vat sen ver­ran suu­ria menes­tyk­siä, että jat­ko oli vain ajan kysymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus