Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Tv-sar­ja: Räjäh­dys­herk­kä on läm­min­hen­ki­nen nuor­ten­sar­ja ran­kois­ta aiheista

Kou­lu­kiusat­tu tyt­tö kat­soo tui­ma ilme kas­voil­laan koh­ti kame­raa. Edes­sä avau­tuu kun­nan lii­kun­ta­hal­li, jon­ne kaik­ki hänen lukion­sa oppi­laat – kiusaa­jat mukaan­lu­kien – ovat kokoon­tu­neet kat­so­maan sali­ban­dy­fi­naa­lia. Seläs­sään tytöl­lä on sel­kä­rep­pu, jon­ka sisäl­tä löy­tyy oma­te­koi­nen pommi.


Elo­ku­va: Nyrk­kei­ly­saa­ga onnis­tuu löy­tä­mään tuo­reen näkökulman

Kuka­pa oli­si usko­nut, että vie­lä 2020-luvul­la­kin teh­dään uusia Roc­ky-elo­ku­via? Vaik­ka Syl­ves­ter Stal­lo­nen esit­tä­mä “Ita­lia­lai­nen ori” ripus­ti itse hans­kat nau­laan jo 2006, on vuo­des­ta 2015 saa­tu seu­ra­ta tämän kuu­lui­sim­man vas­tus­ta­jan, Apol­lo Cree­din pojan ottei­ta. Nyt teat­te­rei­hin saa­puu jo Creed-sar­jan kol­mas ja koko sar­jan yhdek­säs elokuva.


Lap­suu­de­nys­tä­vien haa­ve toteu­tui koti­mai­se­na kauhuelokuvana

Kau­hue­lo­ku­via on tuo­tet­tu Suo­mes­sa perin­tei­ses­ti vähän. Erik Blom­ber­gin klas­si­nen Val­koi­nen peu­ra (1952) pal­kit­tiin aikoi­naan jopa Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la, mut­ta sen jäl­keen mai­nit­ta­vat tapauk­set ovat olleet las­ket­ta­vis­sa yhden käden sor­mil­la. Olli Soi­nion Kuu­ta­mo­so­naat­ti (1988), Jus­si-voit­ta­ja AJ Anni­lan Sau­na (2008) ja koro­nan takia vähäl­le huo­miol­le jää­nyt Pahan­hau­to­ja (2022) ovat toki kaik­ki elo­ku­vi­na hyviä, mut­ta eivät sel­lai­sia hit­te­jä, että maas­sam­me oli­si kos­kaan pääs­syt syn­ty­mään omaa kauhuelokuvabuumia.


Ral­lin rie­mua Sanginjoella

Yli­kii­min­gin kupees­ta kan­tau­tui lau­an­tai­aa­mu­päi­väl­lä moot­to­rien ulvon­ta, kun sadat hevos­voi­mat rymis­te­li­vät San­gin­joen met­sä­tie­tä. Kysees­sä oli Ral­lisprin­tin SM-sar­jan kau­den avaus­osa­kil­pai­lu, joka jär­jes­tet­tiin jo totut­tuun tyy­liin Oulussa.


Elo­ku­va: Jope-doku­ment­ti on tär­keä kuvaus kou­lu­kiusaa­mi­sen pit­kis­tä arvista

Koo­mik­ko, imi­taat­to­ri ja viih­de­tai­tei­li­ja Jor­ma Ola­vi “Jope” Ruo­nan­suu kuu­luu suo­ma­lai­sen kome­dia­pe­rin­teen menes­tyk­sek­käim­piin jat­ka­jiin. Esa Paka­ri­sen, Rei­no Helis­maan ja Spe­de Pas­a­sen jalan­jäl­jis­sä kul­ke­nut Jope haus­kuut­ti imi­toi­mal­la koko kan­san tun­te­mia hah­mo­ja pit­kin 1990- ja 2000-lukuja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Skim­ba­girls on Lap­piin sijoit­tu­va teat­raa­li­nen kreisikomedia

Vii­des ker­ta toden sanoo? Näin ajat­te­lee “sar­ja­nais­ken­te­li­ja” Emma, joka juh­lis­taa vii­den­siä häi­tään Lapin lumi­sis­sa mai­se­mis­sa uudes­sa koti­mai­ses­sa kome­diae­lo­ku­vas­sa Skim­ba­girls. Mikään ei luon­nol­li­ses­ti mene suun­ni­tel­mien mukaan ja luvas­sa on run­saas­ti haus­ko­ja ja häm­men­tä­viä tilanteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Sisu on yksin­ker­tai­nen, mut­ta toi­mi­va kan­sain­vä­li­sen tason toimintaelokuva

Mies löy­tää erä­maas­ta kul­taa Lapin sodan aika­na. Nat­sit varas­ta­vat mie­hen kul­lan. Mies tap­paa nat­sit. Sii­nä yksin­ker­tai­suu­des­saan vuo­den ehkä odo­te­tuin koti­mai­nen elo­ku­va, jon­ka myö­tä Suo­mi on saa­nut oman Rambonsa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Satii­ri­nen tie­teis­jän­nä­ri käsit­te­lee äly­lait­tei­den vaaroja

Maa­il­ma muut­tuu mel­koi­sel­la vauh­dil­la. Vie­lä pari vuot­ta sit­ten kukaan ei osan­nut kuvi­tel­la, että jokin elo­ku­va voi­si nous­ta hitik­si lyhyt­vi­deo­so­vel­lus Tik­To­kis­sa kier­tä­vän tans­si­vi­deon avul­la. Näin on kui­ten­kin asian lai­ta uuden tie­teis­jän­nä­rin M3GAN koh­dal­la, jos­ta on tul­lut alku­vuo­den elo­ku­va­ta­paus eri­tyi­ses­ti nuo­ren ylei­sön avus­tuk­sel­la. Se onkin enem­män kuin sopi­vaa, sil­lä elo­ku­van tee­ma puhut­te­lee vah­vim­min juu­ri digi­na­tii­via sukupolvea.


Elo­ku­va: Sat­tu­mal­ta ajan­koh­tai­nen maalaiskomedia

Kun Peter Franzén täh­dit­tää Mark­ku Pölö­sen ohjaa­maa elo­ku­vaa, joka perus­tuu Veik­ko Huo­vi­sen romaa­niin, kysees­sä on välit­tö­mäs­ti kiin­nos­ta­va elo­ku­va­ta­paus. Vuon­na 2004 Koi­ran­kyn­nen­leik­kaa­ja sulat­ti niin kat­so­jien kuin krii­ti­koi­den­kin sydä­met. Nyt, kol­me vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min, vakiin­tu­nut näyt­te­li­jä-ohjaa­ja ‑kak­sik­ko palaa Huo­vi­sen teks­tin ääreen, kun kome­diae­lo­ku­va Hams­te­rit saa­puu elokuvateattereihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus