Tv-sar­ja: Räjäh­dys­herk­kä on läm­min­hen­ki­nen nuor­ten­sar­ja ran­kois­ta aiheista

Ylen uusi nuorten sarja käsittelee muun muassa kiusaamista, ulkopuolisuutta ja itsetuhoisuutta. Kuva: Tekele ProductionsYlen uusi nuorten sarja käsittelee muun muassa kiusaamista, ulkopuolisuutta ja itsetuhoisuutta. Kuva: Tekele Productions

Kou­lu­kiusat­tu tyt­tö kat­soo tui­ma ilme kas­voil­laan koh­ti kame­raa. Edes­sä avau­tuu kun­nan lii­kun­ta­hal­li, jon­ne kaik­ki hänen lukion­sa oppi­laat – kiusaa­jat mukaan­lu­kien – ovat kokoon­tu­neet kat­so­maan sali­ban­dy­fi­naa­lia. Seläs­sään tytöl­lä on sel­kä­rep­pu, jon­ka sisäl­tä löy­tyy oma­te­koi­nen pommi.

Näin dra­maat­ti­ses­ti alkaa uusi koti­mai­nen nuor­ten­sar­ja Räjäh­dys­herk­kä, jon­ka kaik­ki kah­dek­san jak­soa ovat nyt kat­sot­ta­vis­sa Yle Aree­nas­sa. Ran­kan ase­tel­man ei kan­na­ta kui­ten­kaan antaa lii­kaa kau­his­tut­taa, sil­lä kysees­sä on lopul­ta läm­min­hen­ki­nen, humaa­ni ja ennen kaik­kea tär­keä ker­to­mus lii­an monia nuo­ria kos­ket­ta­vis­ta ongelmista.

Sar­ja ker­too poh­jim­mil­taan kol­mes­ta eri­lai­ses­ta nuo­res­ta, kou­lu­kiusa­tus­ta Meris­tä, masen­tu­nees­ta goot­ti­tyt­tö Jani­tas­ta ja ilkeän net­ti­pi­lan koh­teek­si jou­tu­vas­ta Kris­tia­nis­ta, jot­ka tuo yhteen halu kos­taa kai­kil­le koke­man­sa vää­ryys. Sitä mukaa kun oma­te­koi­nen pom­mi val­mis­tuu, nuo­ret löy­tä­vät kui­ten­kin jotain pal­jon tär­keäm­pää: yhtey­den toi­siin, saman­lai­siin ihmisiin.

Ystä­vyy­den syven­tyes­sä alkaa kyn­nys suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­seen­kin hil­jal­leen nousta.

Pet­ra Lumiok­san edel­li­nen sar­jaoh­jaus, Eli­sa Viih­de Viaplayn alku­pe­räis­tuo­tan­to Härän­tap­poa­se (2021) osoit­ti jo, miten mie­len­kiin­toi­ses­ta uudes­ta teki­jäs­tä on kysy­mys. Lumiok­sa onnis­tuu otta­maan tutun, ehkä kli­sei­sen­kin aiheen ja puhal­ta­maan sii­hen uut­ta, rai­kas­ta ja nyky­ai­kais­ta hen­keä. Räjäh­dys­herk­kä-sar­ja onnis­tuu tuo­maan ran­kat tee­man­sa esiin rehel­li­ses­ti, mut­ta ilman täl­lai­sil­le sar­joil­le tyy­pil­lis­tä saarnaavuutta.

Nuor­ten­sar­jan onnis­tu­mi­nen lepää usein lopul­ta näyt­te­li­jöi­den ja hei­dän hah­mo­jen­sa har­teil­la. Räjäh­dys­her­kän nuo­ret kyvyt Mint­tu Halt­tu­la, Elsa Lagers­tedt ja Pyry Rau­tiai­nen teke­vät kukin tahol­laan erin­omais­ta työ­tä uskot­ta­vi­na ja elä­vi­nä nyky­ajan tei­nei­nä. Eri­tyi­ses­ti Halt­tu­lan esit­tä­mä Meri on todel­la tark­ka­nä­köi­nen kuvaus sosi­aa­li­ses­ti syr­jäy­te­tys­tä, vihai­ses­ta ja angs­ti­ses­ta teinitytöstä.

Vain hie­man yli kak­si- ja puo­li­tun­ti­nen sar­ja on jaet­tu hive­nen omi­tui­ses­ti todel­la lyhyi­siin, alle 20 minuut­ti­siin jak­soi­hin. Kah­dek­san mini­jak­soa ei vält­tä­mät­tä ole oikea for­maat­ti, mut­ta onnek­si koko sar­ja on help­po kat­soa Yle Aree­nas­ta vaik­ka yhdel­tä istumalta.

Sar­jan tar­koi­tus on herät­tää tär­ke­ää kes­kus­te­lua. Jokai­sen jak­son lopus­ta löy­ty­vät myös yhteys­tie­dot niil­le kat­so­jil­le, joi­ta sen käsit­te­le­mät aiheet liip­paa­vat lii­an lähel­tä. Ongel­mien­sa kans­sa ei pidä jää­dä yksin.

Räjäh­dys­herk­kä (8 jak­soa) on kat­sot­ta­vis­sa Yle Areenasta.

Räjäh­dys­herk­kä

TV-sar­ja

Kes­to: 8 jak­soa (yht. 2h 31min)

Ohjaus: Pet­ra Lumiok­sa, Pää­osis­sa: Mint­tu Halt­tu­la, Elsa Lagers­tedt, Pyry Rautiainen.

Tuo­tan­to: Teke­le Productions

Arvio: 4/5

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.