Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Elo­ku­va: Hei, tont­tu-ukot hyppikää!

The­re’s Somet­hing in the Barn on rie­mas­tut­ta­va tapaus. Nor­ja­lais-suo­ma­lai­se­na yhteis­tuo­tan­to­na syn­ty­nyt jou­lui­nen kau­hu­ko­me­dia, jon­ka anta­go­nis­tin roo­lia näyt­te­le­vät skan­di­naa­vi­sel­le kan­san­pe­rin­teel­le yhtei­set tal­li­ton­tut – nor­ja­lai­sit­tain “nis­set”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Suur­mie­se­lo­ku­va yhdis­tää eep­pi­sen toi­min­nan ja inhi­mil­li­sen draaman

Har­va yksit­täi­nen ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maa­il­man­his­to­rian kul­kuun yhtä vah­vas­ti kuin Napo­leon Bona­par­te. Legen­daa­ri­se­na sota­stra­te­gi­na tun­net­tu rans­ka­lais­ken­raa­li nousi rymi­näl­lä val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­ses­sä kaa­ok­ses­sa pai­ni­van Rans­kan val­lan hui­pul­le ja palaut­ti maan­sa soti­laal­li­sek­si ja poliit­ti­sek­si suurvallaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Nuo­ril­le suun­nat­tu kevyt kau­hue­lo­ku­va huo­mioi yleisönsä

Vuo­si 2023 näyt­täi­si muo­dos­tu­van video­pe­lei­hin perus­tu­vien elo­ku­va­so­vi­tus­ten merk­ki­vuo­dek­si. Kevääl­lä Super Mario ‑ani­maa­tio­seik­kai­lu rik­koi ennä­tyk­siä lip­pu­luu­kuil­la ja HBO:n Last of Us ‑sar­ja sai jopa krii­ti­koi­den kii­tok­set. Har­va oli­si kui­ten­kaan usko­nut, että vuo­den kovim­mas­ta ensi-ilta­vii­kon tulok­ses­ta vas­taa pie­neen indie­pe­liin perus­tu­va kau­hue­lo­ku­va Five Nights at Freddy’s.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­mai­nen draa­ma­ko­me­dia viih­dyt­tää rock-teemallaan

Aika­na jol­loin lähes jokai­ses­ta mer­kit­tä­väs­tä musiik­ki-ilmiös­tä on koh­ta ole­mas­sa elo­ku­va, on ker­ras­saan vir­kis­tä­vää näh­dä vaih­teek­si täy­sin fik­tii­vi­nen tari­na aiheen tii­moil­ta. Tuo­re koti­mai­nen draa­ma­ko­me­dia Come­back tar­jo­aa juu­ri tällaisen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Koo­mi­kon muo­to­ku­vas­sa ei kaih­de­ta synk­kiä­kään sävyjä

Pert­ti “Spe­de” Pasa­nen on ins­ti­tuu­tio. Vuon­na 2001 meneh­ty­nyt Pasa­nen ehti nel­jä vuo­si­kym­men­tä kat­ta­neel­la ural­laan pait­si toi­mia koo­mik­ko­na kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa jouk­ko­vies­ti­mis­sä, myös luo­da mas­sii­vi­sen, täkä­läi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa poik­keuk­sel­li­sen viihdeimperiumin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Ato­mi­pom­mi­draa­man inten­sii­vi­syys on tril­le­rin luokkaa

His­to­rian alku­hä­mä­ris­tä läh­tien ihmi­nen on pyr­ki­nyt kek­si­mään yhä tuhoi­sam­pia tapo­ja tap­paa toi­si­aan. Tämän kehi­tyk­sen loo­gi­nen pää­te­pis­te näh­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan lop­pu­puo­lel­la, kun Yhdys­val­lat esit­te­li maa­il­mal­le ato­mi­pom­min, tuo­mion­päi­vän aseen, joil­la ihmis­kun­ta pys­tyi­si halu­tes­saan hank­kiu­tu­maan itses­tään lopul­li­ses­ti eroon.


Elo­ku­va: India­na Jone­sin jää­hy­väi­se­lo­ku­va on vie­hät­tä­vän van­han­ai­kai­nen seikkailu

Ste­ven Spiel­ber­gin ja Geor­ge Luca­sin luo­ma seik­kai­le­va arkeo­lo­gi India­na Jones kuu­luu elo­ku­va­his­to­rian suu­rim­piin iko­nei­hin. Kadon­neen aar­teen met­säs­tä­jät (1981), Tuo­mio temp­pe­li (1984) ja Vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (1989) ovat suku­pol­vea mää­rit­tä­viä klas­si­koi­ta, joi­den vai­ku­tus näkyy edel­leen popu­laa­ri­kult­tuu­ris­sam­me aina sar­ja­ku­vis­ta videopeleihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mul­ti­ver­su­mit jyrää­vät supersankarielokuvissa

Mon­ta eri Spi­der-Maniä? Mic­hael Kea­ton Bat­ma­ni­nä? Kak­sois­roo­le­ja, aika­mat­kai­lua, eri ulot­tu­vuuk­sia? Siis mitä? Näin kysyy nyt moni. Kyse on mul­ti­ver­su­mis­ta, van­has­ta sar­ja­ku­va­pe­rin­tees­tä, joka on tul­lut rymi­näl­lä osak­si elokuvateollisuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Tril­le­ri Lähi-idästä

Sala­liit­to Kai­ros­sa on eri­kois­laa­tui­nen tapaus: suo­ma­lais-ruot­sa­lais-rans­ka­lai­se­na yhteis­työ­nä tuo­tet­tu, ruot­sa­lai­sen Tarik Sale­hin ohjaa­ma ja kir­joit­ta­ma, Tur­kis­sa kuvat­tu, ara­biak­si puhut­tu poliit­ti­nen tril­le­ri, joka käsit­te­lee nyky­päi­vän Egyp­tin yhteiskuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus