Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Elo­ku­va: Koo­mi­kon muo­to­ku­vas­sa ei kaih­de­ta synk­kiä­kään sävyjä

Pert­ti “Spe­de” Pasa­nen on ins­ti­tuu­tio. Vuon­na 2001 meneh­ty­nyt Pasa­nen ehti nel­jä vuo­si­kym­men­tä kat­ta­neel­la ural­laan pait­si toi­mia koo­mik­ko­na kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa jouk­ko­vies­ti­mis­sä, myös luo­da mas­sii­vi­sen, täkä­läi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa poik­keuk­sel­li­sen viihdeimperiumin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Ato­mi­pom­mi­draa­man inten­sii­vi­syys on tril­le­rin luokkaa

His­to­rian alku­hä­mä­ris­tä läh­tien ihmi­nen on pyr­ki­nyt kek­si­mään yhä tuhoi­sam­pia tapo­ja tap­paa toi­si­aan. Tämän kehi­tyk­sen loo­gi­nen pää­te­pis­te näh­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan lop­pu­puo­lel­la, kun Yhdys­val­lat esit­te­li maa­il­mal­le ato­mi­pom­min, tuo­mion­päi­vän aseen, joil­la ihmis­kun­ta pys­tyi­si halu­tes­saan hank­kiu­tu­maan itses­tään lopul­li­ses­ti eroon.


Elo­ku­va: India­na Jone­sin jää­hy­väi­se­lo­ku­va on vie­hät­tä­vän van­han­ai­kai­nen seikkailu

Ste­ven Spiel­ber­gin ja Geor­ge Luca­sin luo­ma seik­kai­le­va arkeo­lo­gi India­na Jones kuu­luu elo­ku­va­his­to­rian suu­rim­piin iko­nei­hin. Kadon­neen aar­teen met­säs­tä­jät (1981), Tuo­mio temp­pe­li (1984) ja Vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (1989) ovat suku­pol­vea mää­rit­tä­viä klas­si­koi­ta, joi­den vai­ku­tus näkyy edel­leen popu­laa­ri­kult­tuu­ris­sam­me aina sar­ja­ku­vis­ta videopeleihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mul­ti­ver­su­mit jyrää­vät supersankarielokuvissa

Mon­ta eri Spi­der-Maniä? Mic­hael Kea­ton Bat­ma­ni­nä? Kak­sois­roo­le­ja, aika­mat­kai­lua, eri ulot­tu­vuuk­sia? Siis mitä? Näin kysyy nyt moni. Kyse on mul­ti­ver­su­mis­ta, van­has­ta sar­ja­ku­va­pe­rin­tees­tä, joka on tul­lut rymi­näl­lä osak­si elokuvateollisuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Tril­le­ri Lähi-idästä

Sala­liit­to Kai­ros­sa on eri­kois­laa­tui­nen tapaus: suo­ma­lais-ruot­sa­lais-rans­ka­lai­se­na yhteis­työ­nä tuo­tet­tu, ruot­sa­lai­sen Tarik Sale­hin ohjaa­ma ja kir­joit­ta­ma, Tur­kis­sa kuvat­tu, ara­biak­si puhut­tu poliit­ti­nen tril­le­ri, joka käsit­te­lee nyky­päi­vän Egyp­tin yhteiskuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTv-sar­ja: Räjäh­dys­herk­kä on läm­min­hen­ki­nen nuor­ten­sar­ja ran­kois­ta aiheista

Kou­lu­kiusat­tu tyt­tö kat­soo tui­ma ilme kas­voil­laan koh­ti kame­raa. Edes­sä avau­tuu kun­nan lii­kun­ta­hal­li, jon­ne kaik­ki hänen lukion­sa oppi­laat – kiusaa­jat mukaan­lu­kien – ovat kokoon­tu­neet kat­so­maan sali­ban­dy­fi­naa­lia. Seläs­sään tytöl­lä on sel­kä­rep­pu, jon­ka sisäl­tä löy­tyy oma­te­koi­nen pommi.


Elo­ku­va: Nyrk­kei­ly­saa­ga onnis­tuu löy­tä­mään tuo­reen näkökulman

Kuka­pa oli­si usko­nut, että vie­lä 2020-luvul­la­kin teh­dään uusia Roc­ky-elo­ku­via? Vaik­ka Syl­ves­ter Stal­lo­nen esit­tä­mä “Ita­lia­lai­nen ori” ripus­ti itse hans­kat nau­laan jo 2006, on vuo­des­ta 2015 saa­tu seu­ra­ta tämän kuu­lui­sim­man vas­tus­ta­jan, Apol­lo Cree­din pojan ottei­ta. Nyt teat­te­rei­hin saa­puu jo Creed-sar­jan kol­mas ja koko sar­jan yhdek­säs elokuva.


Lap­suu­de­nys­tä­vien haa­ve toteu­tui koti­mai­se­na kauhuelokuvana

Kau­hue­lo­ku­via on tuo­tet­tu Suo­mes­sa perin­tei­ses­ti vähän. Erik Blom­ber­gin klas­si­nen Val­koi­nen peu­ra (1952) pal­kit­tiin aikoi­naan jopa Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la, mut­ta sen jäl­keen mai­nit­ta­vat tapauk­set ovat olleet las­ket­ta­vis­sa yhden käden sor­mil­la. Olli Soi­nion Kuu­ta­mo­so­naat­ti (1988), Jus­si-voit­ta­ja AJ Anni­lan Sau­na (2008) ja koro­nan takia vähäl­le huo­miol­le jää­nyt Pahan­hau­to­ja (2022) ovat toki kaik­ki elo­ku­vi­na hyviä, mut­ta eivät sel­lai­sia hit­te­jä, että maas­sam­me oli­si kos­kaan pääs­syt syn­ty­mään omaa kauhuelokuvabuumia.