Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Hau­ki­pu­taa­lais­nei­dos­ta pin-up-perin­töprin­ses­sa

Vil­ma Kin­nu­nen ei tah­do vie­lä­kään uskoa tapah­tu­nut­ta todek­si. Nuo­ri ravin­to­lay­rit­tä­jä osal­lis­tui vii­me lau­an­tai­na 28.9. Pin-Up Fin­land -mal­li­kil­pai­lun finaa­liin. Ilman menes­tys­pai­nei­ta kisaan läh­te­nyt pit­kä­ai­kai­nen pin-up har­ras­ta­ja sai kui­ten­kin häkel­tyä, kun hänet kruu­nat­tiin kisan toi­sek­si perin­töprin­ses­sak­si.Kari Tapion elä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too tari­nan kaik­kien tun­te­man äänen taka­na

Muusik­koe­lä­mä­ker­tae­lo­ku­vien tren­di ei osoi­ta hii­pu­mi­sen merk­ke­jä. Vii­me vuon­na oman elo­ku­van­sa sai­vat niin Fred­die Mercu­ry, Ola­vi Vir­ta kuin Juice Les­ki­nen­kin, tänä vuon­na val­ko­kan­kail­la on näh­ty jo Elton John. Nyt val­ko­kan­kail­le saa­puu elo­ku­va Kari Tapion elä­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun maa­il­ma unoh­ti Beat­le­sin

Vuon­na 2019 tulee kulu­neek­si tasan 50 vuot­ta kah­des­ta ihmis­kun­nan his­to­ri­aa järi­syt­tä­nees­tä tapah­tu­mas­ta: ensim­mäi­ses­tä mie­hi­te­tys­tä kuu­len­nos­ta ja The Beat­le­sin hajoa­mi­ses­ta. Vähin­tään yhtä kau­an on riit­tä­nyt epäi­li­jöi­tä, joi­den mukaan kuu­len­to­ja ei kos­kaan tapah­tu­nut, mut­ta mitä jos tämä oli­si tot­ta myös jäl­kim­mäi­sen koh­dal­la? Sitä poh­tii uusi brit­ti­ko­me­dia Yes­ter­day.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­das pää­osas­sa Mika Ron­kai­sen rikos­sar­jas­sa

On ehti­nyt kulua 14 vuot­ta sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan seu­dul­la edel­li­sen ker­ran kuvat­tiin ison bud­je­tin viih­de­tuo­tan­toa. Tuol­loin hau­ki­pu­taa­lai­set ympä­ris­töt sai­vat kun­nian toi­mia venä­läi­sen Vii­rit­san kylän roo­lis­sa Kai­ja Juu­rik­ka­lan las­te­ne­lo­ku­vas­sa Valo (2005).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Ris­to Räp­pää­jän uudet täh­det ystä­vys­tyi­vät kuvauk­sis­sa

Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan rakas­tet­tui­hin Ris­to Räp­pää­jä -kir­joi­hin perus­tu­via las­te­ne­lo­ku­via on näh­ty vuo­des­ta 2008 läh­tien jo kuusi kap­pa­let­ta. Suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neis­sa elo­ku­vis­sa on pää­roo­leis­sa näh­ty perä­ti nel­jä eri mie­hi­tys­tä vuo­si­na 2008–2016. Timo Koi­vusa­lon Ris­to Räp­pää­jä -tri­lo­gian pää­tyt­tyä 2016 on sar­ja jäl­leen saa­nut uudet kas­vot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ina­ri­lai­soh­jaa­ja tart­tui Sofi Oks­a­sen teks­tiin

Sofi Oks­a­sen romaa­niin poh­jau­tu­va Baby Jane kuu­luu tämän kevään kiin­nos­ta­vim­piin koti­mai­siin. Menes­tys­kir­jai­li­jan vuon­na 2002 ilmes­ty­neen kir­jan elo­ku­va­ver­sio­ta ei kui­ten­kaan suot­ta kan­na­ta ver­ra­ta Ant­ti J. Joki­sen sota­draa­maan Puh­dis­tus (2012), sil­lä täl­lä ker­taa kysees­sä on pal­jon arki­sem­pi, mut­ta sitä­kin vai­kut­ta­vam­pi draa­mae­lo­ku­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Van­han nun­na­luos­ta­rin salai­suus

Jos 90-lukua hal­lit­si­vat itsei­ro­ni­set tei­ni­kau­hui­lut ja 2000-luku kihi­si ver­ta ja suo­len­pät­kiä sääs­te­le­mät­tö­miä gore-elo­­ku­­via, 2010-luvus­­ta on muo­dos­tu­nut kum­mit­te­lue­lo­ku­vien vuo­si­kym­men. Eri­tyi­ses­ti James.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus