Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Elo­ku­va: Iko­ni­sen las­ten­hah­mon paluu

Pel­le Her­man­ni on yksi Pik­ku Kak­ko­sen par­hai­ten aikaa kes­tä­nei­tä hah­mo­ja. Maa­il­maa ja elä­mää lap­sen­omai­ses­ti poh­dis­ke­le­va sir­kusklov­ni on näh­ty tele­vi­sios­sa aivan vii­me aikoi­hin asti, vaik­ka vii­mei­nen jak­so kuvat­tiin jo vuon­na 1988. Näyt­te­li­jä Vei­jo Pas­a­sen pois­me­non jäl­keen hah­moon ei ole toh­dit­tu kos­kea. Nyt Pel­le Her­man­ni herää hen­kiin koko­pit­kän val­ko­kan­ga­se­lo­ku­van muodossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Kiek­ko­täh­den kujanjuoksu

Ex-jää­kiek­koi­li­ja Mar­ko Jan­tu­nen on anta­nut kas­vot huip­pu-urhei­li­joi­den päih­deon­gel­mil­le. Hur­ja­na luis­te­li­ja­na ja maa­lin­syl­ki­jä­nä tun­net­tu Jan­tu­nen teki kovaa tulos­ta kau­ka­los­sa, mut­ta sen ulko­puo­lel­la alkoi men­nä tur­han­kin kovaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vauh­din hur­maa ja kes­tä­vää kehitystä

Suo­ma­lai­set miel­tä­vät usein kan­sal­li­sur­hei­lu­la­jeik­sem­me hiih­don, jää­kie­kon ja kei­hään­hei­ton. Sitä tus­kin voi kukaan kiis­tää, että myös moot­to­riur­hei­lul­la on maas­sam­me aivan eri­tyi­nen ase­ma. Sii­tä saa­tiin elä­vä todis­te lau­an­tai­na 20. elo­kuu­ta, kun tuhan­net ihmi­set kerään­tyi­vät OuluZo­nen moot­to­ri­ra­dal­le seu­raa­maan Ral­lic­ros­sin SM-osakilpailua.

Yli­kii­min­gin Arka­lan kyläs­sä sijait­se­va OuluZo­ne sai alkun­sa, kun van­hal­le Iina­tin moot­to­ri­ra­dal­le piti löy­tää Oulun seu­dul­ta kor­vaa­ja. Rata huol­toa­luei­neen val­mis­tui vuon­na 2013.


Todel­li­suus on yli­luon­nol­lis­ta kau­heam­paa lap­si­näyt­te­li­jöi­hin luot­ta­vas­sa uutuusjännärissä

Scott Der­rick­son kuu­luu James Wanin (Con­ju­ring-sar­ja) ohel­la nii­hin nyky­päi­vän elo­ku­vaoh­jaa­jiin, jot­ka tun­tu­vat par­hai­ten ole­van peril­lä sii­tä, mikä suur­ta ylei­söä pelot­taa. Der­rick­so­nin elo­ku­va Sinis­ter (2012) nimet­tiin vuo­den 2020 brit­ti­tut­ki­muk­ses­sa jopa maa­il­man pelot­ta­vim­mak­si elokuvaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


TV-sar­jat: Pidem­pi ei ole aina parempi

Tun­tuu­ko jos­kus TV-sar­jo­ja kat­soes­sa, että jak­son aika­na ei tun­nu tapah­tu­van hir­veäs­ti mitään? Van­ho­jen, pit­kään jat­ku­nei­den sar­jo­jen koh­dal­la tämä on ymmär­ret­tä­vää: jokai­nen jak­so ei voi olla täyn­nä toi­min­taa ja kään­tei­tä, jot­ta uudet­kin kat­so­jat pää­se­vät hel­pos­ti mukaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUusi Juras­sic World on jät­ti­mäi­nen pettymys

On vai­kea uskoa, että elo­ku­va­his­to­rian pysy­väs­ti mul­lis­ta­nut Juras­sic Park täyt­tää ensi vuon­na 30 vuot­ta. Aikoi­naan kumouk­sel­li­sia eri­kois­te­hos­tei­ta esi­tel­lyt Ste­ven Spielbergin…


Elo­ku­va: Fires­tar­ter teh­tiin uusik­si huo­nol­la menestyksellä

Kau­hu­kir­jal­li­ja Step­hen Kin­gin teok­set ovat löy­tä­neet tien­sä val­ko­kan­kail­le jo kuu­del­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä. Vaik­ka välil­lä suo­sio on not­kah­del­lut, jät­ti­hi­tik­si nous­sut klov­ni­kau­hu It (2017) sai aikaan uuden King-sovi­tus­ten aal­lon, jol­le ei näy loppua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Suo­sik­ki­sar­ja Sor­jo­nen saa pää­tök­sen­sä valkokankailla

Poh­jois­mai­nen dek­ka­ri eli Nor­dic Noir nousi vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä val­tai­saan suo­sioon. Laji­tyy­pin kes­kei­set piir­teet, syr­jäi­nen pik­ku­kau­pun­ki, sosi­aa­li­ses­ti rajoit­tu­nut pää­hen­ki­lö, raa’at rikok­set ja synk­kä ulkoa­su kiin­nos­ti­vat ylei­söä niin Poh­jo­las­sa kuin ulkomaillakin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus