Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Van­han Bon­din pit­kät jäähyväiset

Maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on mou­ka­roi­nut elo­ku­va-alaa jo pian parin vuo­den ajan. Tun­ne­lin pääs­sä näkyy kui­ten­kin vih­doin valoa, kun vii­mei­set­kin ylei­sö­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat elo­ku­va­teat­te­reis­ta loka­kuun alus­sa. Tus­kin mikään elo­ku­va sopii juh­lis­ta­maan tätä parem­min kuin har­taas­ti odo­tet­tu uusi James Bond ‑agent­ti­seik­kai­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääKol­mas Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ‑elo­ku­va antaa lap­si­näyt­te­li­jöil­le tilaa

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ovat kir­jai­li­ja­si­sa­rus­ten Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan luo­ma las­ten­kir­ja­sar­ja. Elo­ku­via kir­jois­ta on teh­ty tähän men­nes­sä kak­si: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su vuon­na 2002 sekä Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ruben­sin vel­jek­set vuon­na 2017. Nyt elo­ku­va­teat­te­rei­hin saa­puu sar­jan tuo­rein osa Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja ärhäk­kä koululainen.


Sotai­sat säkeet teki­vät Rune­ber­gis­tä kansallisrunoilijan

Hel­mi­kuun 5. päi­vä vie­te­tään Johan Lud­vig Rune­ber­gin (1804–1877) syn­ty­män vuo­si­päi­vää. Suo­men­ruot­sa­lais­ta Rune­ber­gia on 1800-luvun lop­pu­puo­lel­ta saak­ka pidet­ty maam­me viral­li­se­na “kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na”.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teräs­lei­dit tuu­let­taa mie­li­ku­via vanhuudesta

Mitä seu­raa, kun 75-vuo­tias mum­mo lyö erää­nä päi­vä­nä ukko­aan pais­tin­pan­nul­la pää­hän vadel­ma­hil­los­ta käy­dyn rii­dan päät­teek­si? Tämä on läh­tö­koh­ta 3. päi­vä tam­mi­kuu­ta ensi-iltan­sa saa­neel­le koti­mai­sel­le elo­ku­val­le Teräs­lei­dit, joka nimen­sä mukai­ses­ti tul­vii kyp­sää nai­se­ner­gi­aa. Tra­gi­koo­mi­nen road movie ei nimes­tään huo­li­mat­ta yri­tä olla mikään senio­ri­väen Thel­ma ja Louis, vaan jotain kotoi­sam­paa ja syvällisempää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­de­maa­la­rin elä­mä­ker­ta Hele­ne on vuo­sien kehit­te­lyn tulos

Elo­ku­va tai­de­maa­la­ri Hele­ne Sch­jerf­bec­kis­tä on pit­kään ollut ohjaa­ja Ant­ti J. Joki­sen unel­ma­pro­jek­ti. Suo­men tun­ne­tuin nais­maa­la­ri herät­ti Joki­sen mie­len­kiin­non jo nuo­rel­la iäl­lä, kun hänen äitin­sä vei pojan Ate­neu­min tai­de­museoon kat­so­maan tämän töi­tä. Nyt vuo­sien jäl­keen unel­mas­ta on tul­lut tot­ta ja suu­re­lo­ku­va Hele­ne saa­puu ensi-iltaan­sa per­jan­tai­na 17. tammikuuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kol­man­nen val­ta­kun­nan lap­suu­den­ku­vaus on haus­kin nat­sie­lo­ku­va sit­ten Chapli­nin Diktaattorin

Uusi­see­lan­ti­lai­nen elo­ku­vaoh­jaa­ja Tai­ka Wai­ti­ti on pit­kään ollut huo­mio­nar­voi­nen nimi. Vaik­ka mie­hen suu­rin menes­ty­se­lo­ku­va tähän men­nes­sä on super­san­ka­rie­lo­ku­va Thor: Rag­na­rok (2017), on hän tun­net­tu ennen muu­ta her­sy­väs­tä huu­mo­rin­ta­jus­taan. TV-sar­ja Flight of the Conc­hords (2007–2009) sekä eri­tyi­ses­ti hupai­sa vam­pyy­ri­ko­me­dia What we do in the Sha­dows (2014) ovat ehti­neet koho­ta jo kult­ti­mai­nee­seen. Uusim­mas­sa elo­ku­vas­saan Jojo Rab­bit ohjaa­ja tart­tuu kome­dian kei­noin astet­ta ras­kaam­paan aiheeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus