Elo­ku­va: Nyrk­kei­ly­saa­ga onnis­tuu löy­tä­mään tuo­reen näkökulman

Apollo Creedin poika palaa taas kehään.Apollo Creedin poika palaa taas kehään.

Kuka­pa oli­si usko­nut, että vie­lä 2020-luvul­la­kin teh­dään uusia Roc­ky-elo­ku­via? Vaik­ka Syl­ves­ter Stal­lo­nen esit­tä­mä “Ita­lia­lai­nen ori” ripus­ti itse hans­kat nau­laan jo 2006, on vuo­des­ta 2015 saa­tu seu­ra­ta tämän kuu­lui­sim­man vas­tus­ta­jan, Apol­lo Cree­din pojan ottei­ta. Nyt teat­te­rei­hin saa­puu jo Creed-sar­jan kol­mas ja koko sar­jan yhdek­säs elokuva.

Creed III jat­kaa ras­kaan­sar­jan maa­il­man­mes­ta­ri Ado­nis Cree­din tari­naa. Täl­lä ker­taa haas­te tulee men­nei­syy­des­tä, kun van­ha ystä­vä Damian vapau­tuu van­ki­las­ta. Damian unel­moi Cree­din tapaan maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta ja tar­vit­see sii­hen jo uran­sa lopet­ta­neen ystä­vän­sä apua. Mut­ta onko täl­lä puh­taat jau­hot pussissa?

Kuten kysees­sä on todel­la sar­jan yhdek­säs elo­ku­va, alka­vat tari­na-aihiot kiel­tä­mät­tä olla vähis­sä. Sik­si on kun­nioi­tet­ta­va saa­vu­tus, että elo­ku­vaan on löy­ty­nyt vie­lä tuo­re näkö­kul­ma, vaik­ka tut­tu­ja kuvioi­ta kier­re­tään­kin. Elo­ku­va tun­tuu jopa vähem­män uusin­nal­ta kuin kak­si aikai­sem­paa Creed-elokuvaa.

Roc­ky-elo­ku­vien kaa­vaan ovat tähän men­nes­sä kuu­lu­neet sym­paat­ti­nen pää­hen­ki­lö, sar­ja­ku­va­mai­set vas­tus­ta­jat, arki­nen draa­ma ja tun­nel­maa kohot­ta­vat tree­naus­jak­sot. Creed-elo­ku­vat ovat olleet askel rea­lis­min suun­taan. Creed III onkin tyy­lil­tään jo enem­män urbaa­ni draa­ma kuin höl­mö nyrk­kei­lye­lo­ku­va. Rat­kai­su on perus­tel­tu ja saa elo­ku­van tun­tu­maan moder­nil­ta, mut­ta saat­taa vie­raan­nut­taa sar­jan alku­pe­räi­siä ystäviä.

Elo­ku­va on Ado­nis Cree­din roo­liin palaa­van Mic­hael B. Jor­da­nin esi­koi­soh­jaus. Rat­kai­su ei ole sar­jal­le eri­koi­nen, sil­lä myös Stal­lo­ne itse otti aikoi­naan ohjaus­vas­tuun Roc­ky II:sta läh­tien. Hyvin Jor­dan hom­mas­ta suo­riu­tuu, jos­kin dia­lo­gi­pai­not­tei­set koh­tauk­set jää­vät hive­nen kankeiksi.

Itse Roc­ky Bal­bo­aa ei elo­ku­vas­sa näh­dä. Stal­lo­nen rii­tau­dut­tua tuo­tan­to­yh­tiön kans­sa hah­mo täy­tyi kir­joit­taa ulos elo­ku­vas­ta, mikä on kiel­tä­mät­tä jät­tä­nyt ison loven. Edel­li­sis­sä Creed-elo­ku­vis­sa val­men­ta­ja­na näh­ty sym­paat­ti­nen jär­kä­le on vie­nyt men­nes­sään ison osan sar­jan sydän­tä. Sen puu­tet­ta eivät edes hyvät näyt­te­li­jä­suo­ri­tuk­set kyke­ne paikkaamaan.

Creed III on kui­ten­kin lop­pu­pe­leis­sä elo­ku­va, joka on teh­ty nau­tit­ta­vak­si. Sii­nä teh­tä­väs­sä se onnis­tuu­kin erin­omai­ses­ti. Vai­kei­na aikoi­na on aina tilaus­ta kevyel­le ja yksin­ker­tai­sel­le viih­teel­le, jon­ka mukaan on tut­tuu­den vuok­si help­po tempautua.

Creed III

Ohjaus: Mic­hael B. Jordan

Roo­leis­sa: Jonat­han Majors Mic­hael B. Jor­dan Tes­sa Thompson

Kes­to: 1h 57min

Arvio: 3/5

Elo­ku­va­teat­te­reis­sa 3.3. lähtien.