Ral­lin rie­mua Sanginjoella

Kisaan osallistui kirjava joukko ralliharrastajia eri puolilta Suomea.Kisaan osallistui kirjava joukko ralliharrastajia eri puolilta Suomea.

Yli­kii­min­gin kupees­ta kan­tau­tui lau­an­tai­aa­mu­päi­väl­lä moot­to­rien ulvon­ta, kun sadat hevos­voi­mat rymis­te­li­vät San­gin­joen met­sä­tie­tä. Kysees­sä oli Ral­lisprin­tin SM-sar­jan kau­den avaus­osa­kil­pai­lu, joka jär­jes­tet­tiin jo totut­tuun tyy­liin Oulussa.

Ral­lisprint on autour­hei­lun muo­to, joka on nimen­sä mukai­ses­ti erään­lai­nen ral­li­au­toi­lun pika­mat­ka. Taval­li­ses­ta ral­lis­ta poi­ke­ten sprin­tis­sä aje­taan vain yhtä pät­kää, nyky­sään­nöil­lä kah­teen ottee­seen. Kah­del­la yri­tyk­sel­lään nopeim­man ajan kel­lot­ta­nut voit­taa ja pois­tuu osa­kil­pai­lus­ta kor­keim­min sar­ja­pis­tein. Kau­den 2023 aika­na aje­taan kuusi osa­kil­pai­lua, kak­si tal­vel­la, nel­jä kesällä.

Kil­pai­lun yhteys­hen­ki­lö, Oulun Urhei­luau­toi­li­joi­den kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Geor­ge “Kee­ke” Ket­tu­nen ker­too, että tapah­tu­man eteen on teh­ty pal­jon työ­tä. Vapaa­eh­tois­ten tal­koo­lais­ten lisäk­si muka­na oli Oulun Lipon ja Oulun Työ­väen­pal­loi­li­joi­den juo­nio­rei­ta, jot­ka hoi­ti­vat lipun­myyn­tiä ja buf­fet­tia. Ral­lisprin­tin jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii Ket­tusen mukaan noin puo­let perin­tei­sen ral­lin työ­voi­mas­ta, vaik­ka kysees­sä on huo­mat­ta­vas­ti pie­ni­muo­toi­sem­pi tapahtuma.

– Meil­lä oli 106 tal­koo­lais­ta. Käy­tän­nös­sä SM-ral­lis­sa, jos­sa aje­taan usei­ta eri­kois­ko­kei­ta monen päi­vän aika­na, vapaa­eh­toi­sia tar­vi­taan sel­lai­set 250. Samal­la poru­kal­la voi teh­dä pidem­mäs­sä ral­lis­sa useam­pia jut­tu­ja, eli hen­ki­lö­mää­rä ei suo­raan ker­tau­du, Ket­tu­nen havainnollistaa.

Hie­man rei­lun kol­men kilo­met­rin mit­tai­nen, Oulun ja Muhok­sen rajal­la ajet­ta­va pät­kä San­gin­joen tie­tä, on pit­kän lin­jan ral­liys­tä­vil­le tut­tu myös perin­teik­kääs­tä Poh­jo­la-ral­lis­ta, joka jär­jes­tet­tiin vii­mek­si vuon­na 2018. Kysees­sä on Ket­tusen mukaan eri­tyi­ses­ti kul­jet­ta­jien suo­sios­sa ole­va pät­kä. Täl­lä ker­taa muka­na oli noin 60 kul­jet­ta­jaa eri puo­lil­ta Suomea.

Tapah­tu­man ken­ties nimek­käin osal­lis­tu­ja oli MM-ral­lia WRC3-sar­jas­sa täl­lä kau­del­la aja­va 19-vuo­tias Toni Her­ra­nen. Suo­raan Ruot­sin MM-lumi­ral­lis­ta San­gin­joel­le saa­pu­neel­le enti­sel­le jää­li­läi­sel­le kysees­sä oli erään­lai­nen kotikisa.

– Oli­han se pak­ko tul­la aja­maan, kun olen tääl­lä ikä­ni asu­nut ja ker­ran­kin jotain ral­lin suh­teen tapah­tuu. Tie on hie­no ja haus­ka ajaa, nuo­ri kul­jet­ta­ja heh­kut­ti suo­ri­tus­ten­sa jälkeen.

Taval­li­ses­ta ral­lis­ta poi­ke­ten ral­lisprin­tis­sä auto­jen kul­jet­ta­ja­mää­rää ei ole mää­rät­ty. Niin­pä sprint­tien eri­kois­mie­het aja­vat kisat useim­mi­ten ulko­muis­tis­ta ilman kar­tan­lu­ki­jaa. Hyö­ty­nä on ihmi­sen pai­non ver­ran kevyem­pi auto, joka voi tiu­kas­sa kym­me­nys­pe­lis­sä hyö­dyt­tää usei­ta sijoi­tuk­sia. Myös Her­ra­nen tavoit­te­li kär­kiai­ko­ja niin sano­tus­ti soolona.

– Onhan se eri­lais­ta ajaa ilman kart­tu­ria vie­res­sä. Kisan luon­ne­kin on eri­lai­nen, kun yri­tyk­siä on vain kak­si, joten kyy­din pitää alus­ta läh­tien olla hyvää, Her­ra­nen kertoo.

Hyvin Her­ra­nen pät­kän oppi­kin, sil­lä tulok­se­na oli luok­kan­sa paras ja koko­nais­ki­pai­lun nel­jän­nek­si paras aika ja neli­ve­tois­ten sar­jan nel­jäs sija. MM-sar­jas­ta tutul­la, Ral­ly3-luo­kan Ford Fies­tal­la aja­neen Her­ra­sen edel­le kii­la­si­vat hal­lit­se­va Suo­men mes­ta­ri Tuuk­ka Hal­lia ja Juho Mäki-Tam­me­la, molem­mat Mit­su­bis­hi Lance­reil­la, sekä Ral­ly2-luo­kan Sko­da Fabia R5:lla aja­nut Jari Lam­min­si­vu.

Lau­an­tai­nen kisa­päi­vä ajet­tiin San­gin­joel­la ihan­teel­li­sis­sa ral­lio­lo­suh­teis­sa. Edel­lis­päi­vien nol­la­ke­hit oli­vat vaih­tu­neet muu­ta­maan pak­ka­sas­tee­seen, teh­den aura­tus­ta tien­pin­nas­ta nopean lumi­rän­nin. Päi­vän mit­taan ylty­vä lumi­sa­de tosin hei­ken­si mah­dol­li­suuk­sia paran­taa pät­kä­ai­ko­ja toi­sel­la yri­tyk­sel­lä, mut­ta tar­jo­si tei­den var­sil­le saa­pu­neel­le ylei­söl­le näyt­tä­viä lumipöllyjä.

Ylei­söä oli­kin löy­tä­nyt tien­sä San­gin­joen­tiel­le run­sain mää­rin. Ket­tusen tie­to­jen mukaan pai­kal­la oli noin seit­se­män­sa­taa kat­so­jaa. Maa­il­man­mes­ta­ri Kal­le Rova­pe­rän menes­tyk­sen luo­ma nos­te ral­li­au­toi­lun ympä­ril­lä näkyi näin myös Oulun seu­dul­la. Ket­tu­nen toi­voo, että tämä kon­kre­ti­soi­tui­si tule­vai­suu­des­sa myös Poh­jo­la-ral­lin paluuna.

– Oulus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026. Mie­les­tä­ni sii­hen men­nes­sä oli­si hyvä saa­da myös Poh­jo­la-ral­li takai­sin. Autour­hei­lu on myös kult­tuu­ria, Ket­tu­nen korostaa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!