Ajankohtaista

Ran­ta­poh­jas­ta 26.4.1979: Oli toril­la kak­si kala­kaup­pias­ta kojut vie­rek­käin. Tuli oikein hie­no rou­va kalaos­tok­sil­le ja ihas­te­li, että ai kun on hyvän näköi­siä kalo­ja, miten­kä nämä on pyy­det­ty. Sil­loin kuu­lui naa­pu­ri­ko­jus­ta kuis­kaus: — Ne on pyy­det­ty myrkyllä.Vau­vo­ja

Iiläi­set Jen­na ja Juho Päh­ti­lä ovat saa­neet kol­man­nen lap­sen­sa. Tyt­tö­vau­va pai­noi syn­tyes­sään 3 900 gram­maa ja oli 50,5 sent­tiä pit­kä. Myös iso­vel­jet Joo­nas ja Joel ovat ylpei­tä uudes­ta perheenjäsenestä.


Kun­ta­sek­to­rin medi­aa­nian­sio 2 834 euroa vuon­na 2018

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kun­ta­sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien kokoai­kais­ten ja täyt­tä palk­kaa saa­nei­den kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan ansion medi­aa­ni oli 2 834 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2018. Sään­nöl­li­sen työ­ajan ansioi­den kes­kiar­vo oli 3 105 euroa kuu­kau­des­sa. Kun­ta­sek­to­rin kuu­kausi­palk­kais­ta pal­kan­saa­jis­ta 81 pro­sent­tia oli nai­sia. Nais­ten medi­aa­nian­siot oli­vat 2 771 euroa kuu­kau­des­sa ja mies­ten 3 241 euroa. Kun­ta­sek­to­rin nimel­li­san­siot nousi­vat ansio­ta­soin­dek­sin ennak­ko­tie­to­jen mukaan 1,7 pro­sent­tia vuo­den 2017 loka-jou­lu­kuus­ta vuo­den 2018 vas­taa­vaan ajankohtaan.


Laa­tu ja kes­tä­vyys edellä

Äitien­päi­vä­ruusut ja lukui­sat muut kesä­ku­kat ovat puh­jen­neet kuk­kaan ja vihan­nes­ten tai­met ovat hyväs­sä kas­vus­sa Säy­nä­jä­ahon puu­tar­hal­la Pate­nie­men Heru­kas­sa. Puu­tar­ha avat­tiin perin­tei­ses­ti heti vapun jäl­keen ja edes­sä on seson­ki, joka on vilk­kaim­mil­laan tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la ennen kou­lu­jen päättymistä.


Oulun OP kasvussa

Oulun Osuus­pan­kin tammi–maaliskuun kas­vu jat­kui nopea­na lii­ke­toi­min­nan kai­kil­la osa-alueil­la, ker­too pank­ki. Uusia omis­ta­ja-asiak­kai­ta pank­ki sai 1 341 eli sel­keäs­ti edel­lis­vuot­ta enem­män (832). Myös Oulun kau­pun­ki ja Oulun seu­tu ovat jat­ka­neet kas­vua. Väes­tön mää­rän lisään­ty­mi­nen, uusien asun­to­jen raken­ta­mi­nen ja suo­tui­sa työ­paik­ka­ke­hi­tys luo­vat hyviä edel­ly­tyk­siä pan­kin kasvulle.