Vil­kas tapah­tu­ma­vii­kon­lop­pu käyn­nis­tyy torstaina

Oulus­sa jär­jes­te­tään kuusi suu­rem­paa tapah­tu­maa tors­tai­na 12.8. alkaen: Design­to­ri, Kort­te­li­hai­pak­ka, Koti­seu­tu­päi­vät, Las­ten­lau­lu­ka­tu, Oulun Tai­tei­den yö ja Tuttu-fest.

Poh­jois-Suo­men muo­toi­li­jat PROTO ry:n jär­jes­tä­mä Design­to­ri jär­jes­te­tään Piki­saa­ren mil­jöös­sä. Toril­la on esil­lä eri­tyi­ses­ti oulu­lais­ten suun­nit­te­li­joi­den ja käsi­työ­läis­ten tuot­tei­ta tors­tai­na kel­lo 14–21 ja per­jan­tai­na 13.8. kel­lo 14–20. Piki­saa­res­sa näh­dään myös Oulun Tai­tei­den Yön oheisohjelmaa.

Oulun Man­ner­hei­min­puis­to täyt­tyy tors­tai­na mark­ki­na­hu­mul­la, kun Oulun Yrit­tä­jät ry:n luot­saa­ma Tut­tu-fest jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa kel­lo 15–21. Pai­kal­li­set mark­ki­nat nos­ta­vat esiin oulu­lai­sia yrit­tä­jiä ja tapah­tu­mas­sa pää­see tutus­tu­maan pai­kal­lis­ten yri­tys­ten tuot­tei­siin ja palveluihin.

Lap­sil­le on avoin­na kak­si pomp­pu­lin­naa ja Lin­nun­ra­dan tilan alpa­koi­ta voi käy­dä ter­veh­ti­mäs­sä tapah­tu­ma-alu­eel­la klo 16.30–19.30. Man­ner­hei­min­puis­tos­sa näh­dään myös Oulun Tai­tei­den Yön oheis­oh­jel­maa, kun Oulun Seu­dun Omais­hoi­ta­jat ry:n Omais­hoi­don­fes­ta­rit tuo­vat puis­ton laval­le musiik­kie­si­tyk­siä ja äijäbalettia.

Shop­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia kes­kus­tas­sa tar­jo­aa Oulun Lii­ke­kes­kuk­sen 21. ker­ran tors­tai­na jär­jes­tä­mä Korttelihaipakka.

Oulun kau­pun­ki isän­nöi Val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä 12.–15.8. Koti­seu­tu­päi­vien vii­kon­lo­pun ohjel­mas­sa on yli 40 tapah­tu­maa, jot­ka sisäl­tä­vät myös ret­kiä lähia­lu­een koh­tai­siin muun muas­sa Pate­nie­men sahal­le, Hau­ki­pu­taan kirk­koon ja Yli-Iin Kie­rik­kiin. Ohjel­ma löy­tyy osoit­tees­ta: ouka.fi/kotiseutupaivat.

Tors­tain 12.8. ohjel­mas­sa on kel­lo 17 alkaen Hupi­saar­ten kesä­teat­te­ris­sa kol­me Oulu Sin­fo­nian ilmais­kon­sert­tia, koko per­heen Eläin­ten kar­ne­vaa­li ‑kon­sert­ti, Oulu Sin­fo­nian & Mik­ko Ala­ta­lon Allsång på Hupi­saa­ri ‑yhteis­lau­luil­ta ja kel­lo 22 Oulun Sin­fo­nian tar­joi­le­ma Pie­ni yösoitto.

Oulun Tai­tei­den Yö tekee tors­tai­na kau­pun­gin kes­kus­tas­ta ja joki­suis­tos­ta yhdek­si illak­si suu­ren kult­tuu­ria­ree­nan. Tar­jol­la on Oulun seu­dun kult­tuu­rin­te­ki­jöil­tä ilmai­sia esityksiä.

Oulu­lais­ten las­ten­muusik­ko­jen perin­tei­nen Las­ten­lau­lu­ka­tu jär­jes­te­tään tänä vuon­na osa­na Oulun Tai­tei­den Yötä. Las­ten­musiik­ki soi käve­ly­kes­kus­tas­sa, Hupi­saar­ten kesä­teat­te­ril­la ja Täh­ti­tor­nin kah­vi­las­sa. Las­ten­lau­lu­ka­dun vie­rai­le­va­na täh­tiar­tis­ti­na näh­dään Mik­ko Ala­ta­lo. Musiik­ki soi kaduil­la klo 15–19.

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat osal­lis­tu­jia hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä. Kas­vo­mas­kia suo­si­tel­laan myös ulko­ti­lois­sa, jos riit­tä­viä tur­va­vä­le­jä ei ole mah­dol­lis­ta pitää.