Kel­lon Kesä­päi­vät oli yleisömenestys

Potnapekka kiersi Kiviniemen ja Kellon raiteilla Kesäpäivien ohjelmanumerona.Potnapekka kiersi Kiviniemen ja Kellon raiteilla Kesäpäivien ohjelmanumerona.

Perin­tei­set Kel­lon kesä­päi­vät jär­jes­tet­tiin Kivi­nie­men ran­nas­sa lau­an­tai­na. Sää suo­si koko per­heen tapah­tu­maa, joka koko­si run­saas­ti ylei­söä seu­raa­maan moni­puo­lis­ta ohjel­maa ja viet­tä­mään kau­nis­ta kesä­päi­vää yhdes­sä meren äärel­le. Ylei­sö­mää­rä nousi arviol­ta noin tuhanteen.

Eri­tyi­ses­ti tai­ku­ri Elias Kvis­tin tem­put veti­vät lap­sia esiin­ty­mis­la­van ympä­ril­le. Ohjel­ma­tar­jon­nas­sa oli huo­mioi­tu eri­tyi­ses­ti lap­set, mut­ta viih­dy­ket­tä oli tar­jol­la kat­ta­vas­ti kai­ken ikäisille.

Pai­kal­la oli temp­pu­ra­ta, pomp­pu­lin­na ja ongin­taa. Pot­na­pek­ka-aje­lu oli suosittu.Musisoinnista vas­ta­si Kel­lon har­mo­nik­kaor­kes­te­ri ja Saas­ta­mo­nen-yhtye. Ohjel­mas­sa oli myös runon­lausun­taa, pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den tuo­te­myyn­tiä ja esit­te­ly­jä sekä arpa­jai­set. Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mir­ja Veh­ka­pe­rä puhui merel­li­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä. Tapah­tu­mas­sa kuul­tiin myös Aut­ta­van yhtei­sön tie­tois­ku. Tapah­tu­mas­sa huo­mioi­tiin koronaohjeistukset.

Kesä­päi­vät jär­jes­tet­tiin nyt seit­se­män­nen ker­ran. Alkuun tapah­tu­ma on ollut asu­kas­tu­val­la ja Kivi­nie­men kou­lul­la ja nyt nel­jä ker­taa satamassa.

Tapah­tu­man suo­sio kan­nus­taa jär­jes­tää tapah­tu­maa myös jat­kos­sa, arvioi alus­ta asti muka­na ollut Lii­sa Kos­ke­la Kel­lon Asu­kas­tu­val­ta. Jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat asu­kas­tu­van kans­sa Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta, Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat, Vähä­lä Logis­tics, Kivi­nie­men Lai­tu­riyh­dis­tys, Kel­lon kyläyh­dis­tys, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta ja Kah­vi­la Knaapi.

Kel­lon Asu­kas­tu­van toi­min­ta jat­kuu syys­kau­del­la nor­maa­lis­ti. Asu­kas­tu­pa on avoin­na joka päi­vä ja myy­tä­vä­nä on myös lou­nas­ta. Asu­kas­tu­van toi­min­nas­ta, bin­gois­ta, tie­to­vi­sois­ta, ker­hois­ta ja kausit­tai­sis­ta tapah­tu­mis­ta ja ruo­ka­lis­tas­ta löy­tyy tie­toa www.kellonasukastupa.fi ‑sivus­tol­ta.

Asu­ka­su­van toi­min­na­noh­jaa­ja­na on aloit­ta­nut Kris­tii­na Hel­mi­pu­ro.

Ongin­ta kiin­nos­ti lapsia.

Kivi­nie­men ran­nas­sa on pie­ni kalas­tus­pe­rin­tees­tä ker­to­va museoaitta.

Kesä­päi­vil­lä oli tuo­te­myyn­tiä ja esittelyjä.

Rie­mua riit­ti pomppulinnassa.