Ajankohtaista

Ali­käy­tä­vän maa­lauk­set ilahduttavat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteishanke.

Lue lisää

Hau­Pa haki Rova­nie­mel­tä kau­den avausvoittonsa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue mat­ka­si lau­an­tai­na jo tois­ta vii­kon­lop­pua put­keen vie­ras­pe­liin Rova­nie­mel­le. Täl­lä ker­taa kotiin tuo­mi­si­na oli täy­det kol­me pis­tet­tä 3–4 vie­ras­voi­tol­la. Yhden tap­pion ja kak­si tasa­pe­liä aiem­min kau­del­la pelan­nut Hau­Pa suun­ta­si hake­maan avaus­voit­toa lois­ta­vas­sa sääs­sä pela­tus­ta otte­lus­ta Roi Uni­te­dia vas­taan. Hyvän alku­kau­den pelan­nut Roi Uni­ted on vah­vis­tu­nut sel­keäs­ti vii­me kau­des­ta ja odo­tet­ta­vis­sa oli­kin tiuk­ka tais­te­lu pisteistä.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Iiläis­ten asioi­ta keskustelussa

Iin ja iiläis­ten asioi­ta on käsi­tel­ty vii­me aikoi­na jopa kipak­kaan sävyyn Ran­ta­poh­jan sivuil­la eri­tyi­ses­ti mie­li­pi­deo­sas­tol­la. Esil­lä ovat olleet kun­nan talous, kou­lu­asiat ja mui­den muas­sa tuu­li­voi­man raken­ta­mi­seen liit­ty­vät sei­kat. Päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä on moi­tit­tu eikä kysees­sä ole ollut vain huo­nok­si koet­tu tien­pi­to, jos­ta nousee porua joka tal­vi ympä­ri Suo­men. Ja kun ryh­dy­tään oikein kriit­ti­sik­si, unoh­tu­vat Iis­sä­kin hyvät aikaa­saan­nok­set lii­an helposti.

Lue lisää

Yhdes­sä koh­ti parem­paa maailmaa

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous sai ensi-iltan­­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la per­jan­tai­na. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­män tämän­ke­väi­nen esi­tys pureu­tuu pait­si ajan­koh­tai­siin aihei­siin kuten ympäristöön…


Ystä­vät esit­tä­vät tarinalauluja

Kel­lo­lai­nen lau­la­ja Tii­na Pit­kä­nen ja hänen muusik­ko­ys­tä­vän­sä Eija Hink­ka­la jär­jes­tä­vät yhteis­kon­ser­tin Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­la sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 14.


Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi

Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na kel­lo 10. Vaa­leis­sa vali­taan 28 jäsen­val­tios­ta yhteen­sä 751 jäsen­tä Euroo­pan par­la­ment­tiin. Suo­mes­ta vali­taan 13 jäsen­tä. Mikäli…


Hau­Pal­le pis­te Rovaniemeltä

Hau­Pan mie­het pela­si­vat toi­sen peräk­käi­sen tasa­pe­lin Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa, nyt rova­nie­me­läi­sen RoPon vie­raa­na 1–1 luke­min. Vie­ras­jouk­kue hal­lit­si peliä, mut­ta lopul­ta myös tap­pio oli lähellä.