Vasem­mis­to aset­ti ehdok­kai­ta kun­ta­vaa­lei­hin

Oulun Vasem­mis­to aset­ti ensim­mäi­set ehdok­kaat huh­ti­kuus­sa 2021 käy­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin. Kokouk­ses­sa niemt­tiin 32 kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta. Oulun Vasem­mis­to pyr­kii totut­tuun tapaan täy­teen 100 ehdok­kaan lis­taan

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat vas­taa­vat yhdis­tyk­sen mukaan hyvin Vasem­mis­ton äänes­tä­jiä ja aktii­ve­ja Oulus­sa. Ehdok­kai­ta on duu­na­ris­ta toh­to­riin ja sai­raan­hoi­ta­jas­ta ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jään. Nais­ten osuus ensim­mäi­sis­tä ehdok­kais­ta on 42 pro­sent­tia eli 14 hen­ki­löä. Kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 43 vuot­ta ja ikä­hai­ta­ri täl­lä het­kel­lä 17-vuo­ti­aas­ta 71-vuo­ti­aa­seen.

Istu­vis­ta kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta suos­tu­muk­sen­sa ehdok­kaak­si ovat tois­tai­sek­si anta­neet Paa­vo J. Hei­no­nen 41 pää­toi­mit­ta­ja, tai­teel­li­nen joh­ta­ja, Rau­no Hek­ka­la 61 varas­to­mies, Anne Huo­ta­ri 60 sosio­no­mi, kou­lut­ta­ja sekä Mik­ko Vii­ta­nen 66 kaup­pa­tie­tei­den lisen­si­aat­ti, elä­ke­läi­nen.

Nyt ase­te­tut ehdok­kaat hei­dän lisäk­seen ovat: Ala­vuo­tun­ki Jaak­ko, 40 toi­min­nan­joh­ta­ja, FM Eilo­la-Joki­vir­ta Mark­ku, 49 pro­ses­si­työn­te­ki­jä, Einis­tö Outi, 34 (uusi) LK, Hau­ta­maa Lot­ta, 17 (uusi) opis­ke­li­ja, Hau­ta­mä­ki Timo, 59 vaih­teen­kor­jaa­ja, Huit­ti­nen Vesa, 58 vas­taa­va näyt­tä­mö­mes­ta­ri, Joke­lai­nen Jes­si, 23 (uusi) FM, äidin­kie­len opet­ta­ja, Kal­lio­nie­mi Tom­mi, 46 sai­raan­hoi­ta­ja, Ket­tu­nen Anna-Kai­sa, 34 (uusi) teat­te­ri-ilmai­sun ohjaa­ja, Koho­nen Olli, 39 sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), filo­so­fian mais­te­ri, Kuusis­to Min­na, 51 var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, Kuus­nie­mi Tan­ja, 31 (uusi) yrit­tä­jä, Kuus­nie­mi Tuo­mas, 41 (uusi) peli­suun­nit­te­li­ja, Käh­kö­nen Mik­ko, 38 (uusi) jär­jes­tö­työ­läi­nen, hall. yo., Luo­to Pet­ri, 49 pro­ses­si­työn­te­ki­jä, Luo­to­la Vil­le, 31 han­ke­pääl­lik­kö, kasv. yo., Län­ti­nen Cari­na, 45 (uusi) laa­tu­mes­ta­ri, Niku­la Alek­si, 29 (uusi) filo­so­fian mais­te­ri, Oskar Olaus­sen, 28 ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jä, lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja, Rau­tio Sami, 42 (uusi) las­ten ja nuor­ten eri­tyi­soh­jaa­ja, media­no­mi (AMK), Rön­ty­nen Suvi, 38 pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sala Iina­mai­ja, 30 yhtei­sö­pe­da­go­gi, Salo­vaa­ra Pet­ra, 34 (uusi) YTM, sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, Siir­to­la Sari, 43 ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­ri, Sipo­la Mau­no, 71 kir­ves­mies, elä­ke­läi­nen, Wat­son Mic­hael, 41 (uusi) PhD, wri­ter, Yli­ni­va Lii­sa, 39 (uusi) oikeus­tie­teen kan­di­daat­ti, tai­teen mais­te­ri ja Yli­vir­ta Anne, 42 kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä.