Hau­Pa peit­to­si Oulais­ten Hui­man

Kapteeni Ilari Nikula ei antanut OuHulle tilaa eikä aikaa rakennella peliään. Kuva: Kari Puranen

Läm­pö hel­li vii­me kes­ki­viik­ko­na, kun Hau­pan edus­tuk­sen kara­vaa­ni saa­pui Yli­vies­kaan. Otte­lu­jär­jes­te­lyt oli­vat hei­kol­la hapel­la eikä kukaan tien­nyt mis­tään mitään, ja tuo­ma­rit tuli­vat kyse­le­mään vie­ras­jouk­ku­eel­ta ohjei­ta, joten otim­me ohjat omiin käsiin niin ken­täl­lä kuin sen ulko­puo­lel­la. Onnek­sem­me onnis­tuim­me parem­min juu­ri ken­tän sisä­puo­lel­la, sil­lä ensim­mäi­sen 5 minuu­tin aika­na Hau­pa esit­te­li kuin­ka pal­lo ja mie­het liik­ku­vat, luo­den puo­len­kym­men­tä paik­kaa koti­jouk­ku­een maa­lil­le. 8 minuu­til­la sit­ten vii­mein onnis­tu­mi­nen tuli Iiro Van­del­lin pus­kies­sa kul­man sisään.

Ehkä juu­ri iloi­nen hyök­käys­pe­li sai hie­man vie­raat unoh­ta­maan toi­sen osa-alu­een! Koti­jouk­kue ran­kai­si 19 minuu­til­la Hau­pan puo­lus­tuk­sen avus­tuk­sel­la ja tasoit­ti luke­mat 1–1. Täs­tä sui­vaan­tu­nee­na Hau­pa jat­koi maa­li­paik­ko­jen vyö­ryt­tä­mis­tä ja vih­doin 43 minuu­til­la tuo­mi­tus­ta ran­gais­tus­pot­kus­ta Jero­me Ogbue­fi täl­lä­si pal­lon ver­kon peru­koil­le. Hau­pan siir­tyi näin 2–1 joh­dos­sa tauol­le.

Toi­sen jak­son aloi­tus oli taas Hau­pan juh­laa ja 59 minuu­til­la pir­teäs­ti pelan­nut Junior Obag­be­mi­ro pela­si Heik­ki Hal­me­tin läpia­joon, jon­ka Hal­met upot­ti koti­jouk­ku­een maa­li­vah­din este­lyis­tä huo­li­mat­ta ver­kon peril­le. Tane­li Koho­nen pau­kut­ti pie­nes­tä kul­mas­ta Hau­pan jo 4–1 joh­toon otte­lun 69 minuu­til­la.

Hyvä ja iloi­nen pelio­te jat­kuin ihan otte­lun lop­puun saak­ka sil­lä Mik­ko Suo­me­la pau­kut­ti 2 maa­lia otte­lun 75 sekä 90 minuu­til­la otte­lun lop­pu­lu­ke­mik­si 6–1. Otte­lun maa­li­paik­ko­jen perus­teel­la oli isom­mat­kin luke­mat mah­dol­li­sia mut­ta toi­vot­ta­vas­ti maa­li­ha­nat säi­ly­vät tämän kes­ki­vii­kon 22.7 otte­lus­sa AC Oulu Aka­te­mi­aa vas­taan. Otte­lu pela­taan Pate­nie­men TN kel­lo 17.30 alkaen.

Hau­pan edus­tus­pal­loi­lun seu­raa­va kotiot­te­lu on 25.7 Tor­nion Tar­moa vas­taan Hau­ki­pu­taan kes­kus­ken­täl­lä kel­lo 15.00 alkaen.

Jani Paa­na­nen