Yki­muo­vi Fin­land Oy kon­kurs­siin

YKI-Muovi on valmistanut muun muassa veneitä. (Kuva: Niina Keväjärvi)

Yli­kii­min­ki­läi­nen Yki­muo­vi Fin­land Oy on hakeu­tu­nut kon­kurs­siin. Yhtiön 20 työn­te­ki­jää on irti­sa­not­tu kon­kurs­sin yhtey­des­sä vii­me vii­kon tors­tai­na. Pesän­hoi­ta­ja Ant­ti Myl­ly­mäen mukaan kon­kurs­si­pe­sä ei jat­ka toi­min­taan­sa.

– Tiloi­hin on tulos­sa uusi yrit­tä­jä, joka jat­kaa jol­lain taval­la lii­ke­toi­min­taa. Aina­kin osa irti­sa­no­tuis­ta työn­te­ki­jöis­tä saa töi­tä uudel­ta yrit­tä­jäl­tä, Myl­ly­mä­ki sanoo.

Hänen mukaan­sa uusi yrit­tä­jä on luo­tet­ta­va, pai­kal­li­nen toi­mi­ja, joka tie­dot­taa lii­ke­toi­min­tan­sa aloit­ta­mi­ses­ta lähiai­koi­na.

Kon­kurs­siin hakeu­tu­neen yhtiön lii­ke­toi­min­ta ja kan­nat­ta­vuus on hei­ken­ty­nyt kulu­neen vuo­den aika­na mer­kit­tä­vis­tä tehos­ta­mis­toi­men­pi­teis­tä ja inves­toin­neis­ta huo­li­mat­ta. Lisäk­si koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut tilaus­kan­taan sekä tule­vai­suu­den näky­miin hei­ken­tä­väs­ti. Yhtiö ei myös­kään ole kyen­nyt nou­dat­ta­maan vel­ka­sa­nee­rauk­sen mak­su­ja ohjel­man mukai­ses­ti.

– Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä yhtiön hal­li­tus on 10.7. pide­tys­sä kokouk­ses­saan toden­nut, että Yki­muo­vi Fin­land Oy:n lii­ke­toi­min­taa ei enää kan­na­ta jat­kaa ja päät­tä­nyt hakea yhtiön kon­kurs­siin. Oulun kärä­jä­oi­keus on 16.7. vah­vis­ta­nut kon­kurs­sin, ker­too emo­yh­tiö Vic­to­rius Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Sane­ri.

Yki­muo­vi Fin­land Oy:n emo­yh­tiö Vic­to­rius Oy sekä sen Viron tytä­ryh­tiö Iris­Fi­ber OÜ ja Ruot­sin tytä­ryh­tiö PLB Vin­dic AB jat­ka­vat toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti.

Yki­muo­vi Fin­land Oy on perus­tet­tu 2009, ja sen toi­mia­la­na on ollut muo­vi­tuot­tei­den val­mis­tus. Yri­tys sijait­see Yli­kii­min­gin Ahmas­jär­ven teol­li­suusa­lu­eel­la. Yri­tyk­sen juu­ret ovat vuo­des­sa 1979, jol­loin Kari Pel­ko­nen perus­ti Yli­kii­min­gin Muo­vi Oy:n Ahmas­jär­ven alu­eel­le. Vuon­na 2009 yhtiö jaet­tiin kiin­teis­töyh­tiö Yki­kiin­teis­tö Oy:ksi ja Yki­muo­vi Fin­land Oy:ksi.