Kuivaniemi

Iin kun­ta valit­si ura­koit­si­jat talvikunnossapitoon

Iin kun­ta on valin­nut ura­koit­si­jat katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon tal­vi­kausil­le 2020–2021 ja 2021–2022. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi katu­jen alue­tar­jouk­sis­sa koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man tarjouksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Raha rat­kai­see, ihmi­sis­tä ei väli­te­tä” – Kui­va­lai­set halua­vat ter­veys­pal­ve­lui­den säi­ly­vän lähellä

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na vii­me maa­lis­kuus­ta läh­tien koro­nan takia. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä on ker­to­nut, että sulun avul­la tur­va­taan resurs­sit Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos on tulos­sa – Kun­nan­val­tuus­tos­sa myös talousasioita

Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­sen tilan­net­ta käy­tiin läpi Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Kui­va­nie­mel­le on odo­tet­tu uuden läm­pö­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta jo useam­pi vuo­si. Sen odotettiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man puo­les­ta kerä­tään nimiä

Kui­va­nie­mel­lä kerä­tään nimiä ter­veys­a­se­man toi­min­to­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­syis­tä on ollut esil­lä vii­me vuo­si­na.  Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man, labo­ra­to­rion, hammashuollon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­van tuu­li­puis­tos­ta kar­sit­tu voimaloita

Yli-Olha­­van tuu­li­puis­tos­ta on kar­sit­tu voi­ma­loi­den mää­rää val­mis­te­lu­vai­heen aineis­ton näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen. Kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa kah­del­le osa-alu­eel­­le sijoit­tuu yhteen­sä 50 tuu­li­voi­ma­laa. Val­mis­te­lu­vai­hees­sa suun­ni­tel­tiin enimmillään.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus