Iin kun­nan hen­ki­lös­töl­le sit­ten­kin jouluruokailu

Iin kun­nan hen­ki­lös­töl­le jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus jou­lu­ruo­kai­luun, vaik­ka sii­hen vara­tut mää­rä­ra­hat pois­tet­tiin tämän vuo­den talousarviosta.

Jou­lu­ruo­kai­luun varat­tu 8000 euron mää­rä­ra­ha pois­tet­tiin bud­je­tis­ta sääs­tö­jen takia. Hen­ki­lös­tö on kui­ten­kin eten­kin koro­nae­pi­de­mian takia jou­tu­nut jous­ta­maan ja sopeu­tu­maan poik­keuk­sel­li­siin olo­suh­tei­siin. Tämän takia kes­kus­te­luis­sa on nous­sut esiin hen­ki­lös­tön huo­mioi­mi­nen vai­keas­ta talous­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta. Kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Pako­nen esit­ti, että hen­ki­lö­kun­nal­le jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus jou­lu­ruo­kai­luun. Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi esityksen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.