Kier­to­mat­ka maa­il­mal­le omal­la koululla

Oppilaat ihailemassa hienoja espanjalaisia pukuja.Oppilaat ihailemassa hienoja espanjalaisia pukuja.

Mil­tä näyt­tää ugan­da­lai­nen koti, ja mil­tä tun­tuu astua sin­ne sisäl­le? Mar­tin­nie­men kou­lun luo­kan­osaan oli pys­ty­tet­ty ja sisus­tet­tu afrik­ka­lai­nen asu­mus, johon lisää läm­pöä hoh­ka­si läm­pö­pat­te­ri. Tun­nel­maa toi­vat afrik­ka­lai­set esi­neet. Toi­sis­sa luo­kis­sa saat­toi tutus­tua yli kym­me­neen muu­hun maahan.

Mar­tin­nie­men kou­lul­la vie­tet­tiin hui­keat kak­si päi­vää kan­sain­vä­li­sis­sä tun­nel­mis­sa vii­me vii­kon lopul­la. Mat­kal­le eri mai­hin ja kult­tuu­rei­hin pääs­tiin omal­la kou­lul­la. Oppi­laat oli­vat jo aiem­min val­mis­tel­leet ja raken­ta­neet yhdes­sä opet­ta­jien kans­sa luok­kiin eri mais­ta ker­to­via näyt­te­lyi­tä, jois­sa esil­lä oli kuvia, esit­te­ly­jä, pii­rus­tuk­sia, mat­ka­muis­to­ja ja vaat­tei­ta. Osa tava­rois­ta oli tuo­tu kodeis­ta. Oppi­laat oli­vat kuvan­neet mai­den esit­te­ly­jä myös videoille.

Espan­jas­ta ker­to­vaan luok­kaan oli katet­tu herk­ku­pöy­tä, jos­ta sai mais­tel­la sikä­läi­siä napos­tel­ta­via tai tuok­su­tel­la maus­tei­ta. Islan­nin näyt­te­lys­sä tar­jol­la oli Skyr-rahkaa.

Kier­to­mat­ka maa­il­mal­le ‑tee­ma tar­jo­si pal­jon tie­don etsi­mis­tä, yhdes­sä teke­mis­tä ja elä­myk­siä. Mar­ja-Lii­sa Här­män 2B-luok­ka oli loih­ti­nut oma­na esi­tyk­se­nään kat­sauk­sen Nor­jaa. Luok­kaa koris­ti­vat lam­mas­mas­ko­tit, kala­verk­ko kala­ku­vi­neen, kul­ta­mi­ta­li­sei­nä ja van­hat suk­set – oppi­laat arve­li­vat, että niil­lä­kin nor­ja­lai­set kah­mi­si­vat olympiamitaleita.

Sele­na, Into, Ola­vi, Vee­ra, Leon, Alii­sa, Ilo­na, Bee­da, Eve­lii­na, Pin­ja ja Tai­mi poh­dis­ke­li­vat mit­kä maat tai asiat jäi­vät eni­ten mie­leen. Yksi suo­si­tuim­mis­ta mais­ta oli Islan­ti, jon­ka upea luon­to ja video tuli­vuo­ren­pur­kauk­ses­ta ihas­tut­ti­vat. Mui­ta jän­niä tut­ta­vuuk­sia tar­jo­si­vat mui­den muas­sa Kreik­ka ja Intia. Mat­ka­muis­tot ja intia­lai­set puu­ken­gät ja sari-vaa­te oli­vat jäi­vät mie­leen. Myös pii­pah­dus mini-Ugan­das­sa oli kiva koke­mus. Tans­kas­ta ker­to­vas­sa näyt­te­lys­sä oli raken­net­tu legois­ta hie­no kau­pun­ki. Austra­lian tee­man puit­teis­sa pääs­tiin pomp­pi­maan kenguruhyppyjä.

Monet luo­kan oppi­laat ker­toi­vat mat­kus­ta­neen­sa ihan oikeas­ti­kin jo useis­sa mais­sa. Tosin nyt koro­na-aika­na ei ole mat­ko­ja tehty.

– Sii­nä­kin mie­les­sä tämä tee­ma sopi hie­nos­ti nyt ohjel­maam­me, ker­toi opet­ta­ja Aila Saas­ta­moi­nen.

Jos oppi­laat oli­vat innois­saan ja hymys­sä suin maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kas­ta, myös opet­ta­jat oli­vat tyy­ty­väi­siä tee­maan. Mat­kaa raken­taes­sa pääs­tiin toteut­ta­maan yhteis­työs­sä ja vas­tuul­li­ses­ti pitem­pää, moni­puo­lis­ta projektia.

Mar­tin­nie­men kou­lu haki ja sai Oulun kau­pun­gil­ta kou­luil­le myön­net­tä­vää mää­rä­ra­haa Kier­to­mat­ka maa­il­mal­le ‑pro­jek­tin toteut­ta­mi­seen monia­lai­sen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­den eli MOK:in puitteissa.

– Toki kou­lul­lam­me teh­dään eri­lai­sia tee­ma­jut­tu­ja, ja MOK kuu­luu ope­tus­suun­ni­tel­maan, mut­ta saa­dun avus­tuk­sen tur­vin meil­lä oli mah­dol­li­suus toteut­taa pro­jek­ti laa­jem­min ja teh­dä sitä var­ten myös pie­niä han­kin­to­ja, ker­toi Aila Saastamoinen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.