Noo­ra Huo­ta­ri toi­mii Mic­ro­po­lik­sen toimitusjohtana

Noora Huotari on nimetty Iin Micropolis Oy:n vt. toimitusjohtajaksi.Noora Huotari on nimetty Iin Micropolis Oy:n vt. toimitusjohtajaksi.

Mic­ro­po­lis Oy on nimen­nyt vt. toi­mi­tus­joh­ta­jak­si yhtiön yri­tys­ke­hit­tä­jä Noo­ra Huo­ta­rin. Hän on toi­mi­nut toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä syys­kuun lopul­ta saak­ka. Huo­ta­ri vas­taa Iin kun­nan elin­kei­no-ohjel­man toteut­ta­mi­ses­ta, yri­tys­pal­ve­luis­ta sekä yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­töä kehit­tä­vien inves­toin­tien akti­voin­nis­ta. Ennen vt. toi­mi­tus­joh­ta­jak­si nimi­tys­tään hän on toi­mi­nut Mic­ro­po­lik­ses­sa yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä syk­sys­tä 2019 lähtien.

Mic­ro­po­lik­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na elo­kuun alus­sa aloit­ta­nut Maria Juu­rik­ka ei ole enää yhtiön pal­ve­luk­ses­sa. Mic­ro­po­lis Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Maa­rit Tihi­nen ker­too, että asia on sovit­tu yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä Maria Juu­ri­kan kanssa.

Juu­rik­ka valit­tiin teh­tä­vään Iin Mic­ro­po­lik­sen pit­kä­ai­kai­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­den siir­ryt­tyä Oulun Lii­ke­kes­kus ry:n toiminnanjohtajaksi.

Tihi­nen ker­too, että Mic­ro­po­lik­sen hal­li­tus tar­kas­te­lee mah­dol­lis­ta uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan valin­taa alkuvuodesta.

– Vas­ta sit­ten pys­ty­tään sano­maan, tulee­ko paik­ka auki vai miten orga­ni­soi­du­taan, Tihi­nen kertoo.