Olha­van päi­vä­ko­din toi­min­ta jat­kuu sittenkin

Olhavan ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa sijaitsee vanhassa koulurakennuksessa Olhavan koulun vieressä.Olhavan ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa sijaitsee vanhassa koulurakennuksessa Olhavan koulun vieressä.

Olha­van per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van toi­min­ta jat­kuu ensi syk­sy­nä nykyi­seen tapaan. Pää­tös syn­tyi Iin ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nas­sa vii­me tors­tai­na äänin 3–6.

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan 7.10. lak­kaut­taa Tena­va­tu­van ensi vuo­den elo­kuus­ta läh­tien. Pää­tös syn­tyi tuol­loin lau­ta­kun­nas­sa äänin 5–4. Maa­rit Tihi­nen ja Rei­jo Kehus teki­vät lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä molem­mat oman oikai­su­vaa­ti­muk­sen­sa. Molem­mis­sa vaa­dit­tiin Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen kumoamista.

Oikai­su­vaa­ti­muk­sia lau­ta­kun­nal­le esi­tel­lei­den kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­rin ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Pau­lii­na Aura­na­hon poh­jae­si­tys lau­ta­kun­nal­le oli, että lau­ta­kun­ta hyl­kää oikai­su­vaa­ti­muk­set ja pitää lau­ta­kun­nan pää­tök­sen voi­mas­sa. Juho-Jus­si Hei­nä­aho esit­ti kokouk­ses­sa, että Tena­va­tu­van toi­min­ta jat­kuu enti­sel­lään. Tämän esi­tyk­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Hei­nä­ahon lisäk­si Pek­ka Neva­lai­nen, Juuso Pyö­rä­lä, Veli­heik­ki Hyvä­ri­nen, Pir­jo Kla­si­la ja Tai­na Häk­ki­lä.

Poh­jae­si­tyk­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Lee­na Tii­ro, Aila Paa­so ja Kat­ja Tor­vi­nen. He, sekä Tuo­mo Luk­ka­ri ja Pau­lii­na Aura­na­ho jät­ti­vät pää­tök­ses­tä eriä­vän mielipiteen.

Kokouk­ses­sa 7.10., jos­sa pää­tet­tiin Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mi­ses­ta, lak­kaut­ta­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Tii­ron, Paa­son ja Tor­vi­sen lisäk­si Häk­ki­lä ja Hyvärinen.

Teva­tu­pa on 12-paik­kai­nen ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti, jon­ka lap­set ovat 1–5‑vuotiaita. Hen­ki­lös­töä yksi­kös­sä on yksi var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jaa ja kol­me perhepäivähoitajaa.