Kiiminki

Kii­min­gin tome­rat mar­tat jakoi­vat kah­via kirppistapahtumassaan

Kii­min­gin ABC:n pihal­la oli tiis­tai­na vili­nää, kun pai­kal­li­set mar­tat oli­vat pis­tä­neet pihal­le pys­tyyn kirp­pis­ta­pah­tu­man. Tänä vuon­na vie­te­tään koko Mart­ta­jär­jes­tön 120-vuo­tis­juh­laa. Pie­nem­pien pai­kal­lis­ten tapah­tu­mien ohes­sa vuo­si hui­pen­tuu Hel­sin­gin Senaa­tin­to­ril­la jär­jes­tet­tä­vään isoon Mart­ta­to­riin syyskuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rak­kaus­lau­lu kotiseudulle

Hut­tu­ky­läs­sä syn­ty­nyt ja kas­va­nut, nykyi­sin mar­tin­nie­me­läi­nen Paa­vo Kok­ko kir­joit­ti Koi­te­lin kal­lio­saa­ret ‑lau­lun rak­kau­des­ta Koi­te­liin ja Kii­min­ki­jo­keen. Lau­lun sanat ja sävel syn­tyi­vät jo 1990-luvul­la, mut­ta nyt se pää­tyi levyl­le Sar­mas-yhtyeen oma­na tuo­tan­to­na. Sink­ku ja sii­hen liit­ty­vä musiik­ki­vi­deo jul­kais­tiin vii­me vii­kol­la. Ääni­tyk­sen ja mik­sauk­sen on teh­nyt Tero Vilp­po­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hu­met­säl­le kurs­sin kautta

Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­tet­tiin kar­hun­pyyn­ti­kurs­si Poh­jan Kar­hu­koi­rayh­dis­tyk­sen toi­mes­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kale­vi Grön­strand odot­ti kurs­sil­le enem­män osa­not­ta­jia, mut­ta ker­too kar­hun­pyyn­nin suo­sion ole­van sil­ti oman koke­muk­sen­sa mukaan nousussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hon­ka­sen­pe­rän kaa­voi­tus­ti­lan­ne kis­mit­tää asuk­kai­ta – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­van luon­nos esiteltiin

Uusi osay­leis­kaa­va on tuo­mas­sa Ala­ky­län ja mui­den kaa­­va-alu­ee­­seen kuu­lu­vien kylien alu­eel­le mah­dol­li­suu­den raken­taa yhteen­sä jopa 200 uut­ta asuin­pien­ta­loa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set sai­vat kii­min­ki­läis­ten ja jää­li­läis­ten äänet

Kii­min­gin äänes­ty­sa­lueil­la kes­kus­ta nousi näi­den edus­kun­ta­vaa­lien suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Peräs­sä seu­ra­si perus­suo­ma­lai­set. Jää­lin alu­eel­la perus­suo­ma­lai­set nousi suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 28,8 pro­sen­tin äänisaaliilla,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pek­ka Ait­ta­kum­pu eduskuntaan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan valmistuttua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KII­KUl­le kau­ka­lo­pal­los­sa kak­si SM-hopeaa

Jyväs­ky­läs­sä pela­tus­sa ikä­mies­ten kau­ka­lo­pal­lon SM-tur­­nauk­­ses­­sa KIIKU eli Kii­min­gin Kun­toi­li­jat sai hope­aa kah­des­sa ikä­luo­kas­sa. 60-vuo­­tiai­­den sar­jas­sa voi­ton vei hel­sin­ki­läi­nen Töö­lön Wesa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gis­sä kai­va­taan asu­kas­ti­lo­ja ja yhtei­söl­li­syyt­tä – “Olem­me olleet lii­an fleg­maat­ti­sia täällä”

Vain kou­ral­li­nen kii­min­ki­läi­siä oli tul­lut oman suur­alu­een­sa asu­ka­sil­taan kes­kus­te­le­maan Oulun kau­pun­gin vir­ka­mies­ten kans­sa Kii­min­gin kult­­tuu­­ri- ja vapaa-ajan­­pal­­ve­­luis­­ta. Aiheis­ta esil­le nousivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus