Kiiminki

Kol­mas sek­to­ri halu­taan mukaan kotikuntoutusprojektiin

Tehos­tet­tua ikäih­mis­ten koti­kun­tou­tus­mal­lia tes­ta­taan par­hail­laan Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus­ten alueil­la. Pilo­tis­sa jokai­nen sai­raa­las­ta kotiu­tu­va ikäih­mi­nen, joka tar­vit­see koti­hoi­toa, mut­ta ei ole ennes­tään koti­hoi­don asia­kas, ote­taan mukaan moniam­ma­til­li­sen koti­kun­tou­tuk­sen pii­riin ja sel­vi­te­tään, mit­kä hänen tar­peen­sa ovat. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti myös yhdis­tyk­set mukaan kotikuntoutustoimintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Laa­jen­tu­vaa Kii­min­gin seu­ra­kun­taa raken­ne­taan nyt

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit lii­te­tään osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa vuo­den 2019 alus­sa. Täl­lä het­kel­lä molem­mat lii­tet­tä­vät seu­ra­kun­ta­pii­rit kuu­lu­vat Oulu­joen seu­ra­kun­taan. Uudes­sa Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa tulee ole­maan 32 työn­te­ki­jää. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä ker­too, että laa­jen­tu­vaa seu­ra­kun­taa raken­ne­taan yhdes­sä seu­ra­kun­ta­lais­ten ja työn­te­ki­jöi­den kans­sa samal­la tukien kun­kin alu­een omaa seu­ra­kun­nal­lis­ta identiteettiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylä­kou­lut edel­leen lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys jul­kis­tet­tiin maa­nan­tai­na puo­lel­ta päi­vin. Tar­koi­tuk­se­na on luo­da sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­puo­len suun­ta­vii­vo­ja tule­vaan ja saa­da aikaa talou­del­li­ses­ti kannattavia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuo­hi­maa aloit­taa uuden sivun

Tuo­hi­maa-yhtye jul­kai­see hel­mi­kuun yhdek­sän­te­nä päi­vä­nä toi­sen albu­min­sa Uuden alun edes­sä. Levyn jul­kai­su hui­pen­taa puo­len­tois­ta vuo­den työ­pro­ses­sin ja Lau­ri Tuo­hi­maa odot­taa­kin innol­la pää­se­vän­sä esit­tä­mään uusia kap­pa­lei­ta ylei­sö­jen edessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNii­nis­töl­le suu­rin kan­na­tus Kii­min­gin alueelta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Sau­li Nii­nis­tö sai suu­rim­man kan­na­tuk­sen enti­sen Kii­min­gin kun­nan alu­eel­ta, jos­sa hän­tä äänes­ti 58,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Jää­lis­sä Nii­nis­tön kan­na­tus nousi jopa 60,3 prosenttiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


” Kiva olla vaa­li­ke­räys­tä toteuttamassa”

Kii­min­ki­läi­nen Rai­ja Les­ke­lä on usean vuo­den ajan ollut toteut­ta­mas­sa Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys­tä.– Tulin mukaan nyt jo edes­men­neen mie­he­ni sai­rau­den kaut­ta neu­ro­yh­dis­tyk­sen edus­ta­ja­na. On kiva olla vaa­li­ke­räys­tä toteut­ta­mas­sa nyt omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la. Päi­vä on antoi­sa ja tuo kivaa vaih­te­lua, Les­ke­lä kertoi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Per­he­päi­vä­hoi­ta­ja on katoa­vaa kansanperinnettä

Ei tar­vit­se men­nä pit­käl­le ajas­sa taak­se­päin, kun enti­sen Kii­min­gin kun­nan alu­eel­la oli per­he­päi­vä­hoi­ta­jia lähes sata. Nyt hei­tä on jäl­jel­lä enää rei­lut kym­me­nen, Kii­min­gin suur­alu­eel­la yhdek­sän ja Jää­lis­sä vajaa kou­ral­li­nen. Yksi­tyis­tä­mi­nen, kysyn­nän las­ku ja elä­köi­ty­mi­nen romah­dut­ti­vat per­he­päi­vä­hoi­ta­jien määrän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ani­ta Kor­va MM-laduil­le mita­li mielessä

Tirin­ky­lä­läi­nen, Kai­nuun Hiih­to­seu­raa edus­ta­va, 18-vuo­tias hiih­to­lah­jak­kuus Ani­ta Kor­va osal­lis­tuu rei­lun vii­kon kulut­tua Sveit­sis­sä hiih­det­tä­viin alle 20-vuo­tiai­den MM-kilpailuihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus