Kiiminki

Koti­sai­raa­la tuo sai­raan­hoi­ta­jan kotiin

Koti­sai­raa­la­toi­min­ta vakiin­tui vuo­den mit­tai­sen kokei­lun jäl­keen pysy­väk­si toi­min­nak­si Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tämän vuo­den alus­ta. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri ker­too, että koti­sai­raa­la­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa koto­na, jol­le on aina vaih­toeh­to­na hoi­to sai­raa­las­sa. Tyy­pil­li­sim­piä poti­las­ryh­miä ovat suo­nen­si­säis­tä anti­biot­tia tar­vit­se­vat poti­laat, eri­tyis­haa­van­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat sekä saattohoitopotilaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mat esil­lä Kiimingissä

Lassila&Tikanoja Oyj suun­nit­te­lee Kii­min­kiin Väli­maan alu­eel­le mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kus­ta. L&T:n han­ke-alue sijoit­tuu kaa­va­mer­kin­nöil­tään jät­tei­den­kä­sit­te­ly­alu­eek­si tar­koi­te­tul­le alu­eel­le, johon Oulun kau­pun­ki puo­les­taan suun­nit­te­lee isoa kier­to­ta­lou­den keskusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joki­ran­nan tule­vat kuu­des­luok­ka­lai­set käy­vät kou­lu­aan Hiukkavaarassa

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan Joki­ran­nan kou­lun han­ke­sel­vi­tyk­sen ja vah­vis­ti tule­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen tavoi­te­kus­tan­nusar­viok­si noin 20 mil­joo­naa euroa. Joki­ran­nan kou­lun sijoi­tus­pai­kak­si on ollut esil­lä kak­si vaih­toeh­toa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti, että kou­lu raken­net­tai­siin nykyi­sel­le pai­kal­leen, mut­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa Jar­mo Hus­so esit­ti, että uudis­ra­ken­nus toteu­tet­tai­siin Kii­min­gin lukion yhteyteen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den esi­mies ja työ­ryh­mä löy­ty­vät Kiimingistä

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Osuus­kaup­pa Ari­na pal­kit­si vuo­den 2017 työ­ryh­mät ja esi­mie­het. S‑market Kii­min­ki pal­kit­tiin vuo­den työ­ryh­mä­nä ja vuo­den esi­mie­he­nä S‑market Kii­min­gin mar­ket­pääl­lik­kö Ari Pyky noin 200 esi­mie­hen joukosta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Väli­maan alu­eel­le uusia suunnitelmia

Oulun kau­pun­ki on alka­nut kehit­tää Kii­min­gin Väli­maan aluet­ta kier­to­ta­lous­a­lu­eek­si, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä muun muas­sa teol­li­suu­den ja yri­tys­toi­min­nan sivu­vir­to­ja ja maa­mas­so­ja. Alue sijait­see Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen Kii­min­gin­tien var­rel­la van­han sul­je­tun kaa­to­pai­kan läheisyydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Syke-talo kiin­ni aina­kin vuodeksi

Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een tyh­jät tilat kar­toi­te­taan jäl­leen ker­ran Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Tähän saak­ka on etsit­ty tilo­ja oppi­lail­le Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien vuok­si. Nyt etsi­tään tilo­ja, kos­ka vuon­na 1989 val­mis­tu­nut Syke-talo on tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan tul­lut tien­sä pää­hän. Perus­re­mont­ti kar­kot­taa kir­jas­ton, nuo­ri­so­ti­lat ja gal­le­rian väistötiloihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus