Met­säs­tys kiin­nos­taa myös naisia

Met­säs­tä­jä­tut­kin­non suo­rit­taa vuo­sit­tain 7 000–8 000 ihmis­tä. Mää­rä on pysy­nyt tasai­se­na. Vii­me vuon­na 28 pro­sent­tia tut­kin­non­suo­rit­ta­jis­ta oli nai­sia. Moni aloit­taa met­säs­tys­har­ras­tuk­sen myös aikui­siäl­lä, ker­too Suo­men riistakeskus.

Nais­ten osuus met­säs­tys­tä aloit­ta­vien mää­räs­sä on nous­sut 2000-luvun aika­na. Vuon­na 2000 tut­kin­non suo­rit­ta­neis­ta nai­sia oli 14 pro­sent­tia. Vuon­na 2023 suh­teel­li­nen mää­rä oli kaksinkertaistunut.

Nais­ten osuus vaih­te­lee alueit­tain, ja esi­mer­kik­si Lapis­sa tut­kin­non suo­rit­ta­jis­ta vuon­na 2023 lähes puo­let, eli 42 pro­sent­tia, oli naisia.