Huo­no­ja sähkölaitteita

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to (Tukes) mää­rä­si vii­me vuon­na yri­tyk­siä pois­ta­maan mark­ki­noil­ta 69 vaa­ral­lis­ta säh­kö­lai­tet­ta. Eni­ten tur­val­li­suus­puut­tei­ta oli latu­reis­sa, muun­ta­jis­sa ja eri­lai­sis­sa led-valaisimissa.

Samat tuo­te­ryh­mät tois­tu­vat vuo­des­ta toi­seen vaa­ral­li­sim­pien tuot­tei­den lis­tal­la, mikä osoit­taa, ettei­vät nii­den val­mis­ta­jat ja maa­han­tuo­jat aina var­mis­ta riit­tä­vän huo­lel­li­ses­ti lait­tei­den tur­val­li­suut­ta. Useim­mis­sa mark­ki­noil­ta pois­te­tuis­sa tuot­teis­sa oli joko säh­köis­kun tai palonvaara.

Tukes teki vuon­na 2023 noin 1 530 mark­ki­na­val­von­ta­käyn­tiä kivi­jal­ka­myy­mä­löi­hin ja verk­ko­kaup­poi­hin. Yhteen­sä 336 säh­kö­lai­tet­ta lähe­tet­tiin tes­tat­ta­vak­si tes­taus­la­bo­ra­to­rioi­hin. Tes­taus­ten perus­teel­la 69 lai­tet­ta vel­voi­tet­tiin pois­tet­ta­vak­si mark­ki­noil­ta, ja näis­tä vaka­vim­min puut­teel­li­set 28 lai­tet­ta tuli pois­taa myös kulut­ta­jien käy­tös­tä. Lisäk­si myyn­ti­kiel­to­ja annet­tiin 24 tuot­teel­le, eli nii­tä ei enää saa­nut tuo­da markkinoille.