Kes­kon Poh­jois-Suo­men alu­een myyn­ti oli vii­me vuon­na yli 1,5 mil­jar­dia euroa

Kes­kon Poh­jois-Suo­men alu­eel­la myyn­ti oli vii­me vuon­na yhteen­sä 1 530,7 mil­joo­naa euroa (alv 0%) ja se oli edel­li­sen vuo­den tasol­la. Kes­kon Poh­jois-Suo­men alu­ee­seen kuu­lu­vat maa­kun­nat Poh­jois-Poh­jan­maa, Lap­pi, Kai­nuu ja Keski-Pohjanmaa.

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­ti oli alu­eel­la 1 075,5 mil­joo­naa euroa ja se kas­voi 3,8 %. Raken­ta­mi­sen ja talo­tek­nii­kan myyn­ti kävi 397,3 mil­joo­nal­la eurol­la. Auto- ja urhei­lu­kau­pan myyn­nin arvo oli 57,9 mil­joo­naa euroa ja se kas­voi 24,1 %.

– Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan kehi­tyk­seen voi olla tyy­ty­väi­nen täs­sä mark­ki­na­ti­lan­tees­sa. Kaik­ki ruo­ka­kau­pan ket­jun kehit­ti­vät myyn­te­jään ja par­hai­ten niis­tä K‑Su­per­mar­ket-ket­ju, myyn­nin kas­vu oli yli 8 %, kom­men­toi luku­ja Kes­kon Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Jari Saa­ri­nen.

– Kes­pron Poh­jois-Suo­men myyn­ti vuon­na 2023 oli erin­omai­nen. Kes­pron myyn­tiä vauh­dit­ti­vat lop­pu­vuon­na Lapin ennä­tyk­sel­li­nen jou­lu­tu­ris­mi ja Kes­pron menes­ty­mi­nen koko Poh­jois-Suo­men Horeca ‑mark­ki­nal­la (hotels, res­tau­rant ja cate­ring) yleis­tä mark­ki­na­ke­hi­tys­tä paremmin.

– Raken­ta­mi­sen ja talo­tek­nii­kan kau­pas­sa myyn­ti las­ki raken­ta­mi­sen volyy­min hei­ken­nyt­tyä. Kat­seem­me on kui­ten­kin suh­dan­teen yli ja sen osal­ta näky­mä on posi­tii­vi­nen, arvioi Jari Saa­ri­nen luottavaisena.

– K‑Auton vaih­toau­to­kes­kus avat­tiin kesäl­lä Oulun­port­tiin ja myyn­ti käy siel­lä hyvin.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la K‑ryhmän vähit­täis­myyn­ti oli yhteen­sä 823,9 mil­joo­naa euroa ja se oli vuo­den 2022 tasol­la. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­ti kas­voi 5,6 % ja myyn­tieu­rot oli­vat 539,9 mil­joo­naa euroa. Poh­jois-Poh­jan­maan päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­nin kehi­tys oli val­ta­kun­nan paras.

Raken­ta­mi­sen ja talo­tek­nii­kan kaup­pa kävi 254,4 mil­joo­nal­la eurol­la. Auto- ja urhei­lu­kau­pan myyn­nin arvo oli 29,5 mil­joo­naa euroa ja kas­vu 72,7 %.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on vii­me vuo­den aika­na teh­ty K‑ruokakauppoihin run­saas­ti uudis­tuk­sia ja avat­tu uusia kaup­po­ja. Oulus­sa K‑Supermarket Top­pi­la avau­tui kevääl­lä uudis­tet­tu­na ja laa­jen­net­tu­na. Kaup­pa pal­kit­tiin myös ket­jun­sa par­haa­na tam­mi­kuun alus­sa. Uusia kaup­po­ja Oulus­sa avau­tui vii­me vuo­den var­rel­la: K‑Supermarket Knuu­ti­lan­kan­gas ja K‑Marketit Ase­man­tor­ni sekä Val­jas­puis­to. Oulus­sa Kes­pron nou­to­tuk­ku avau­tui uusiin tiloi­hin, Rus­koon avau­tui Onni­nen Express ja K‑Auton vaih­toau­to­kes­kus Oulunporttiin.

– Kes­kon kas­vustra­te­gian mukai­ses­ti jat­ke­taan päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan ver­kos­ton kas­vat­ta­mis­ta ja uudis­ta­mis­ta, Jari Saa­ri­nen kertoo.

Oulus­sa K‑Citymarket Kaak­ku­rin laa­jen­nus ja uudis­tus val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­dek­si. K‑Supermarket Väli­vai­nion ja Hau­ki­pu­taan Revon­to­rin uudis­tuk­set ovat val­mii­ta syk­syl­lä. Raa­hen K‑Market Saloi­nen uudis­tuu koko­naan ja avau­tuu keväällä.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la K‑ryhmän ruoka‑, rau­ta- ja urhei­lu­kau­pois­sa, auto­kau­pas­sa, tukus­sa, ter­mi­naa­lis­sa ja toi­mis­tois­sa työs­ken­te­lee noin 2 600 työn­te­ki­jää. Kesä­työ­paik­ko­ja on myös tar­jol­la noin 570 tule­vak­si kesäksi.