Ii

Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lu val­mis Raa­sa­kas­sa

Ran­ta­poh­ja Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lu Iijoen Raa­sak­kaan raken­net­ta­vaan kala­tie­hen on val­mis­tu­nut. Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lul­la tar­koi­te­taan kala­tien seu­­ran­­ta- ja auto­maa­tio­rat­kai­su­ja. – Kan­ta­va aja­tus on, että lohet.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­si­per­hei­tä hou­ku­tel­laan luke­maan

Iin kir­jas­tos­sa alka­nut Pelas­te­taan ilta­sa­tu! -han­ke innos­taa iiläi­siä lap­si­per­hei­tä luku­har­ras­tuk­sen pariin. Lap­si­per­heil­le ja päi­vä­hoi­don työn­te­ki­jöil­le suun­na­tun hank­keen tavoit­tee­na on alle.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­asiat puhut­ta­vat

Ran­ta­poh­jan sivuil­la on vii­me vuo­si­na kir­joi­tet­tu pal­jon kou­lu­asiois­ta. Ouluun liit­ty­neis­sä kun­nis­sa on oltu huo­lis­saan lähi­kou­lu­jen häviä­mi­ses­tä ja kou­lu­mat­ko­jen piden­ty­mi­ses­tä kou­lu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijoen vesi­voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin hae­taan muu­tos­ta

Ran­ta­poh­ja Kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na Poh­­jois-Suo­­mes­­sa toi­mi­va Lapin ELY-kes­­kus on jät­tä­nyt tänään Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon hake­muk­sen Iijoen Raa­sa­kan, Maa­lis­maan, Kie­ri­kin, Pah­ka­kos­ken ja Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys pii­naa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIry­na Voro­nan näyt­te­ly Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Rit­va Piri Ii Ukrai­nas­sa syn­ty­nyt ja työs­ken­te­le­vä, Kio­vas­sa tai­teen mais­te­rik­si val­mis­tu­nut ja Kroa­tian Zagre­bis­sa­kin opis­kel­lut Iry­na Voro­na on työs­ken­nel­lyt loka­kuun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voit­to­kah­vit Iis­sä

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iis­sä juo­daan tänään voit­to­kah­ve­ja. Iiläi­nen pro­jek­ti voit­ti kak­si viik­koa sit­ten Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Mes­ta­ruus­kah­vit­te­luil­la avat­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus