Ii

Iis­sä äänes­tet­ty ennak­koon vilk­kaas­ti

Auli Haa­pa­la Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tänään tiis­tai­na. Äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut tähän men­nes­sä hie­man edel­lis­vaa­le­ja vilk­kaam­paa. Maa­nan­tai­hin kel­lo 10 men­nes­sä ennak­koon oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iso­ja asioi­ta Iin uuden val­tuus­ton esi­tys­lis­toil­le

Tui­­ja-Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Eilen ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä alka­neis­sa kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan Iin kun­nan­val­tuus­toon 35 val­tuu­tet­tua. He aloit­ta­vat toi­mi­kau­ten­sa kesä­kuun alus­sa. Osa tule­van neli­vuo­tis­kau­den esi­tys­lis­toil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Per­ho­sia vat­sas­sa Perun slum­mei­hin

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin Oja­ky­län kou­lun opet­ta­jal­la Suvi Palo­saa­rel­la on per­ho­sia vat­sas­saan, sil­lä hän läh­tee huo­men­na Peruun tapaa­maan Liman slum­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


”Ihmi­sen kokoi­nen yksik­kö”

Ran­ta­poh­ja Ii Iin kun­ta teki maa­lis­kuus­sa ensim­mäis­tä ker­taa kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jos­sa asuk­kai­ta pyy­det­tiin arvot­ta­maan kun­nan jär­jes­tä­miä pal­ve­lui­ta sekä anta­maan mie­li­pi­teen­sä tule­vai­suu­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ala­kou­lu­lai­set hiih­ti­vät kil­paa

Ran­ta­poh­ja Ii Iin ala­kou­lu­lais­ten maas­to­hiih­to­ki­sat pidet­tiin 16.3.2017. Kisaoh­jel­maan kuu­lui luok­­ka-asteit­­tain jär­jes­te­tyt hen­ki­lö­koh­tai­set kisat tyt­tö­jen ja poi­kien sar­jas­sa sekä tyt­tö­jen ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun sil­ta- ja tie­han­ke puhut­taa Iis­sä

Pek­ka Kevä­jär­vi Tei­jo Kemp­pai­nen Ii Kar­hun saa­ren sil­­ta- ja tie­han­ke Iis­sä herät­tää kes­kus­te­lua. Iiläi­nen vara­tuo­ma­ri Tei­jo Ojut­kan­gas ker­too saa­neen­sa isol­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun sil­ta­han­ke sai vas­tus­ta­jia

Pek­ka Kevä­jär­vi Ii Iin Kar­hun sil­ta­han­ke ei ete­ne ilman vas­tus­tus­ta. Iiläi­nen vara­tuo­ma­ri Tei­jo Ojut­kan­gas ker­too saa­neen­sa isol­ta jou­kol­ta alu­een mök­ki­läi­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus