Ii

Iin tak­sit samas­ta numerosta

Kui­va­nie­men, Oijär­ven, Olha­van ja Jak­ku­ky­län tak­sit siir­ty­vät huh­ti­kuun alus­ta alkaen koko­nais­vä­li­tyk­seen. Tämä tar­koit­taa, että tak­sit tila­taan koko Iin alu­eel­la Iin tak­sia­se­man puhe­lin­nu­me­ros­ta 0200 81 000. Kelan kor­vaa­mat tak­sit soi­te­taan edel­leen puhe­lin­nu­me­ros­ta 0100 86 500.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eli­ni­käi­nen oppi­ja eläkkeelle

Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Aila Paa­son koulutus‑, työ­ura- ja jul­kai­su­luet­te­loa sil­mäil­les­sä ei uskoi­si, ettei kou­lun­käyn­ti ole hänes­tä aina ollut muka­vaa.– Kävin Oulun tyt­tö­ly­seo­ta, eikä kou­lun­käyn­ti sil­loin kiin­nos­ta­nut minua pät­kää­kään. Aloi­tin­kin työ­ura­ni jo 14-vuo­ti­aa­na kou­lu­työn ohessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Huri­naa, pöri­nää ja vils­ket­tä Jakkusuvannolla

Vaik­ka sakea lumi­py­ry him­men­si mai­se­man hämä­räk­si, kerä­si Jak­ku­ky­läl­lä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma rei­lun ylei­sö­mää­rän Jak­kusu­van­non jääl­le Purusaa­ren edus­tal­le. Kah­vit ja nuo­tio­mak­ka­rat mais­tui­vat, ja Ahti­kin soi aina­kin osal­le pilk­ki­jöis­tä antejaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä talou­del­li­ses­ti hyvä vuosi

Iin kun­nan vii­me vuo­si näyt­tää talou­del­li­sen tilan­teen kan­nal­ta hyväl­tä. Vero­tu­lot kään­tyi­vät vuo­den tauon jäl­keen nousuun, vuo­si­ka­te oli edel­lis­vuot­ta parem­pi ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län lii­tok­ses­ta yllä­tyk­siä kuntaan

Vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­nut Yli-Iin Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tos Iihin tuli kun­nal­le kal­liim­mak­si, mitä aiem­min las­ket­tiin. Tulo­puo­li arvioi­tiin suu­rem­mak­si sekä val­tio­no­suuk­sien että vero­jen osalta.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den iiläi­sen valit­see nyt kunnanhallitus

Vuo­den iiläi­sen valit­see jat­kos­sa vii­me vuo­sien käy­tän­nös­tä poi­ke­ten kun­nan­hal­li­tus. Valin­ta teh­dään kun­ta­lais­ten ehdot­ta­mien hen­ki­löi­den jou­kos­ta. Vuo­den iiläi­nen on valit­tu 16.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin uusi kun­ta­stra­te­gia nui­jit­tiin pöytään

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut näyt­ti­vät häm­mäs­ty­vän itse­kin, kuin­ka nopeas­ti kun­ta­stra­te­gia vuo­sil­le 2018–2025 nui­jit­tiin pöy­tään maa­nan­tai-illan kokouk­ses­sa. Monet odot­ti­vat pit­kää kokous­ta, sil­lä käsil­lä oli yksi val­tuus­to­kau­den tär­keim­mis­tä päätöksistä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus