Ii

Jark­ko Vii­na­mäel­tä soololevy

Iiläis­läh­töi­nen musii­kin ammat­ti­lai­nen Jark­ko Vii­na­mä­ki on jul­kais­sut ensim­mäi­sen soo­lo­le­vyn­sä. Muusik­ko ja musii­kin tuot­ta­ja Vii­na­mä­ki työs­ken­te­lee enim­mäk­seen tuo­tan­to­jen, ääni­tys­ten, mik­sauk­sien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lumi­tyk­ke­jä käyn­nis­tel­lään Iissä

Iin kun­nan pari vuot­ta sit­ten hank­ki­mis­ta lumi­ty­keis­tä on riit­tä­nyt puhet­ta hiih­tä­jien paris­sa ja net­ti­foo­ru­meis­sa. Kun­ta­lai­set ovat ihme­tel­leet, mik­sei­vät tykit ole.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työ­ryh­mä tar­kas­te­lee Olha­van kou­lun tilannetta

Iin Olha­van kou­lun oppi­las­mää­rä on las­ke­nut niin pal­jon, että kou­lun tilan­net­ta jou­du­taan tar­kas­te­le­maan. Kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta perus­ti työ­ryh­män, jon­ka tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä Olha­van kou­lun jat­ka­mi­sen ja lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­dot. Sen lisäk­si työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vai­ku­tus­ten arvioin­nin prosessin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin ylä­kou­luun tulos­sa liikuntaluokka

Iin Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka, johon kai­kil­la kun­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta hakea. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta myön­si Val­ta­rin kou­lul­le mah­dol­li­suu­den liikuntapainotteisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mark­ku Nik­ka­nen pala­si tes­ti­juok­sun kärkeen

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan tämän tal­ven kausi saa­tiin puo­li­vä­liin vuo­si­kym­me­nen kovim­mas­sa pak­ka­ses­sa. Astei­ta oli toki vain 12, puol­ta vähem­män, kuin vii­me vuo­den vas­taa­vas­sa kisas­sa. Kuu­ra­par­tai­sen jou­kon kär­jes­sä kul­ki tois­sa tal­ve­na ura­kal­la kuu­kausien­nä­tyk­siä paran­nel­lut Mark­ku Nik­ka­nen. Vauh­ti oli hiu­kan laan­tu­nut eikä mies taren­nut täl­lä ker­taa pik­ku­housuis­sa. Nik­ka­nen ker­toi tavoit­tee­na ole­van lii­kus­kel­la tal­ven aika­na sen ver­ran, että kymp­pi meni­si kesäl­lä alle 33:n. Uskoi sadan viik­ko­ki­lo­met­rin riit­tä­vän, mikä pitä­nee paik­kan­sa. Sanan­mu­kai­ses­ti aika näyttää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­han uoman vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta tuli palau­te­vyö­ry Iis­sä, asias­sa otet­ta­neen aikalisä

Iijoen van­han uoman ran­to­jen kiin­teis­tö­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta antoi palau­tet­ta lähes kak­si­sa­taa kun­ta­lais­ta. Yhtei­seen kan­nan­ot­toon oli kerät­ty 188 nimeä, jon­ka lisäk­si Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le tuli 14 yhden tai kah­den hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maa palau­tet­ta. Suu­rim­mas­sa osas­sa palaut­teis­ta vaa­di­taan vie­mä­röin­nin toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­lun pai­ne­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män sijas­ta viettoviemäröinnillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNyt jos kos­kaan– Mar­ja Mati­la toi työn­sä näy­til­le Nätteporiin

Yli-Iin Tan­ni­las­sa syn­ty­nyt, Kui­va­nie­men Oijär­vel­lä vart­tu­nut ja Iin kes­kus­tas­sa aikuis­vuo­det asu­nut Mar­ja Mati­la on tot­tu­nut teke­mään käsil­lään.– Minul­le on ker­rot­tu, että pidin jo kak­si­vuo­ti­aa­na ser­kul­le­ni sätkäntekokurssin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paras­ta on ollut oppi­lai­den onnistuminen

Iin kan­sa­lais­opis­ton musii­kin vas­taa­va opet­ta­ja Jari Ruo­na­la pitää työn­sä par­hai­na puo­li­na oppi­lai­den onnis­tu­mi­sia.– Oppi­laat ovat rikas­tut­ta­neet elä­mää­ni ja anta­neet työ­hö­ni suu­rim­mat koke­muk­sel­li­set asiat. Oppi­lai­den­sa onnis­tu­mi­nen on tun­tu­nut todel­la hyvältä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus