Iis­sä koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä nyt 44

Oulun­kaa­ren alu­een kun­nis­sa tuli vii­ko­na aika­na esil­le kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pudas­jär­vel­lä tar­tun­to­ja on tul­lut esil­le nel­jä, ja tapauk­siin liit­tyy laa­ja altis­tu­mis­ket­ju, jon­ka takia karan­tee­niin on ase­tet­tu muun muas­sa yksi ala­kou­lu­luok­ka. Pudas­jär­vel­lä tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä 18. Iis­sä ja Simos­sa on molem­mis­sa tul­lut esil­le yksi uusi tar­tun­ta. Tar­tun­to­jen koko­nais­mää­rä Iis­sä on 44 tar­tun­taa ja Simos­sa kah­dek­san. Uta­jär­vel­lä tar­tun­to­jen koko­nais­mää­rä on edel­leen 10 ja Vaa­las­sa alle vii­si. Kaik­ki pää­siäi­sen aika­na esil­le tul­leet tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja altis­tu­neet on ase­tet­tu karanteeniin.

– Laa­jat altis­tu­mis­ket­jut muis­tut­ta­vat aina sii­tä, kuin­ka hel­pos­ti koro­na­vi­rus levi­ää eri­lai­sis­sa tapaa­mi­sis­sa. Ohjeis­tuk­sia on siis muis­tet­ta­va edel­leen nou­dat­taa. Karan­tee­niin ase­tet­tu­jen osal­ta tilan­net­ta seu­ra­taan aina aktii­vi­ses­ti. Jos altis­tu­mis­ka­ran­tee­niin ase­te­tul­la ilme­nee hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, on syy­tä men­nä koro­na­tes­tiin. Altis­tus­ka­ran­tee­niin ase­te­tun hen­ki­lön lähi­pii­ri ei auto­maat­ti­ses­ti ole karan­tee­nis­sa, jos kon­tak­tia var­si­nai­seen koro­na­po­si­tii­vi­seen hen­ki­löön ei ole, sanoo Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö Rit­va Väi­sä­nen.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri lin­ja­si alu­een siir­ty­mi­ses­tä epi­de­mian perus­ta­sol­le, sil­lä alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­vut ja tar­tun­to­jen mää­rä ovat pie­nen­ty­neet. Ryh­mä myös päi­vit­ti yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin ja ryh­mien kokoon­tu­mi­seen liit­ty­vää suo­si­tus­taan: kokoon­tu­mis­suo­si­tus on nyt 10 hen­ki­löä aiem­man kuu­den hen­gen sijaan. Mui­ta suo­si­tuk­sia ja nii­den asteit­tais­ta pur­ka­mis­ta tar­kas­tel­laan uudel­leen ensi vii­kol­la. Nykyi­set suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa 25.4. saakka.