Haukipudas

Työ jat­kuu

Vuo­den vaih­tues­sa on hyvä het­ki kat­sel­la men­nyt­tä ja suun­na­ta kat­set­ta tule­vaan. Kevään kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin kau­pun­kiim­me päät­tä­jät. Sain Teil­tä val­ta­kir­jan jatkaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja uudis­tuu vuo­den vaihtuessa

Käsi­pu­he­li­met, mat­ka­pu­he­li­met eli kän­ny­kät tuli­vat taval­li­sen­kin ihmi­sen ulot­tu­vil­le hiu­kan yli 20 vuot­ta sit­ten. Mitä niil­lä pys­tyi teke­mään? Soit­ta­maan, lähet­tä­mään tekstiviestejä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la,  Sirk­ku Han­he­la, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Keväjärvi,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähim­mäi­sen aut­ta­mi­nen on yksi hyvin­voin­nin peruspilareista

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Jari Flink kat­soi tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten doku­ment­tie­lo­ku­van, joka ker­toi kata­stro­fia­lu­eel­le apua kul­jet­ta­nees­ta lähe­tys­len­tä­jäs­tä. Doku­ment­ti on järkyttänyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­si val­voo joululiikennettä

Ran­ta­poh­ja Oulun polii­si val­voo näky­väs­ti jou­lun ajan lii­ken­net­tä ja toi­voo kai­kil­ta malt­tia mat­kan­te­koon. Val­von­taa koh­dis­te­taan polii­sin mukaan ennak­koon arvioi­dus­ti ruuhkaisimmille.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ja niin jou­lu joutui

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kajah­ti­vat Hau­ki­pu­taan Seol­la tänään var­hain aamul­la. Huol­ta­mon kah­vio oli tupa­ten täyn­nä.  Kant­to­ri Han­nu Nie­me­län vetä­mä jou­lu­lau­lu­tuo­kio järjestettiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Rakas joulupukki

Näin Suo­men itse­näi­syy­den juh­la­vuo­den jou­lu­na voi­sit suo­sia lah­ja­säk­ki­si sisäl­töä vali­tes­sa­si eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta, mikä­li se suin­kin on enää mah­dol­lis­ta. Pahat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat juh­li Jatulissa

Elmo Rau­tio Hau­ki­pu­das Lau­an­tai­na 16.12. Hau­ki­pu­taan Jatu­lin sali täyt­tyi juh­li­jois­ta, kun Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat (KTU) juh­lis­ti 80-vuo­­tis­­ta tai­val­taan. Juh­la oli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus