Haukipudas

Joki­ky­län kou­lua ei saa lakkauttaa

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti kyläil­lan Joki­ky­län kou­lul­la tors­­tai-ilta­­na. Pai­kal­la oli run­sas jouk­ko kylä­läi­siä, kou­lun nykyi­siä ja enti­siä oppi­lai­ta sekä myös hyvä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Läm­pöä ysi­kymp­pi­sil­le superilaisilta

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työl­le on lah­joi­tet­tu 24 läm­min­tä peit­toa jaet­ta­vak­si tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vil­le seu­ra­kun­ta­lai­sil­le. Pei­tot ovat teh­neet iso­äi­din­ne­liöis­tä SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­ton jäse­net. Peit­to­kam­pan­ja “Super­läm­pöä” liit­tyy 70 vuot­ta täyt­tä­vän SuPe­rin juh­la­vuo­teen.– Saim­me ammat­ti­lii­tol­ta lan­ko­ja, mut­ta myös omia lan­ko­ja on käy­tet­ty näi­den peit­to­jen virk­kaa­mi­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to 230:n puheen­joh­ta­ja Satu Hau­ru-Kou­va­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Miten sujuu tei­den talvikunnossapito?

Oulun kor­keu­del­la on jou­­lu-tam­­mi­­kuus­­sa saa­tu tai­vaal­ta jo kes­ki­mää­räi­sen tal­ven koko lumi­mää­rä. Joil­le­kin se on rie­mun aihe, toi­sil­le rie­sa: tal­vi­lii­kun­taan on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pät­kä pyö­rä­tie­tä Länsikehälle

Län­si­ke­häl­le Revon­tien ja Vir­pi­väy­län väli­sel­le osuu­del­le Tok­man­nin koh­dal­le raken­ne­taan jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi han­ket­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­mat sil­lä lisäyk­sel­lä, että alu­eel­le lai­te­taan muu­ta­mia tar­vit­ta­via lii­ken­ne­merk­ke­jä lisä­kil­pi­neen. Lii­ken­ne­merk­ke­jä oli esit­tä­nyt Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jät ry jät­tä­mäs­sään muistutuksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nel­jä lähi­kou­lua lii­pa­si­mel­la Kii­min­gis­sä ja Haukiputaalla

Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lut Kii­min­gis­tä sekä Joki­ky­län ja Keis­kan kou­lut Hau­ki­pu­taal­ta ovat pie­ni­nä lähi­kou­lui­na osin vähän yllät­täen­kin kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä lakkautuslistalla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taal­la ale­taan val­mis­taa ledi­kal­vo­ja teollisesti

Hau­ki­pu­taan Teol­li­suus­tiel­lä Nokian enti­sis­sä tuo­tan­to­ti­lois­sa toi­mi­vas­sa Flex­bright Oy:ssä val­mis­tel­laan paras­ta aikaa tuo­tan­to­lin­jaa led-valai­­sin­­kal­­vo­­jen teol­li­sen tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen. Tuo­tan­non käyn­nis­tä­mis­tä on edeltänyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onnea mat­kaan kisaladuille!

Onnea mat­kaan, me seu­raam­me kiso­ja tii­viis­ti! Näin toi­vo­tet­tiin mat­kaan hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen, joka val­mis­tau­tuu vii­den­siin olym­pia­lai­siin­sa Ete­lä-Korean Pyeongc­han­gis­sa helmikuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­neet kirjanmerkit

Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton näyt­te­ly­vit­rii­neis­sä on esil­lä tava­roi­ta, jot­ka ovat löy­ty­neet palau­tet­tu­jen lai­na­kir­jo­jen välis­tä. Hen­ki­lö­kun­ta on otta­nut tal­teen tava­roi­ta vuo­den ajan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kunin­kaal­li­sia vie­rai­ta Hau­ki­pu­taan putkatiloissa

Oma­nin sult­taa­ni­kun­nan kunin­gas­huo­neen, Ira­kin, Tur­kin ja Englan­nin edus­ta­jia vie­rai­li tiis­tai­na aamul­la tutus­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan polii­si­lai­tok­sen sisä­pi­hal­le vii­me kesän aika­na nous­see­seen put­ka­ko­ko­nai­suu­teen kont­tien val­mis­ta­jay­ri­tyk­sen Met­si Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Vola­sen vieraana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus