Haukipudas

Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähennykselle

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myönsi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mart­ti­lai­set puhal­ta­vat yhteen hii­leen – Mar­tin­nie­mi kokoon­tui kesäjuhlassa

Vuo­den mart­ti­lai­sek­si valit­tiin Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­­ja-Lii­­sa Här­mä. Juh­la­pu­heen pitä­nyt Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja muis­tut­ti kylien tär­keäs­tä roo­lis­ta maa­kun­nis­sa. Mar­tin­nie­men nykyiset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvää miel­tä ja ori­ga­me­ja jaka­va ilosofi

Kel­tai­seen hat­tuun ja värik­kää­seen hui­viin pukeu­tu­nut pol­ku­pyö­räi­le­vä mies on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta Hau­ki­pu­taal­la kesän aika­na. Puhut­te­lue­täi­syy­del­le pääs­tes­sä mies lau­koo sanan­las­ku­ja, arvoituksia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pär­rä­läs­sä lau­let­tiin van­ho­ja koululauluja

Yli-Iin Pitä­jä­päi­vä­viik­koon on perin­tei­ses­ti kuu­lu­nut Yli-Iin Elä­ke­läis­ten jär­jes­tä­mä Kesä­päi­vä Pär­rä­läs­sä ‑tapah­tu­ma, niin myös tänä vuon­na. Jo kah­dek­sat­ta ker­taa Pär­rä­län tupa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­vat uhkaa­vat vil­ja­sa­toa: kui­va ja läm­min kevät kas­vat­ti popu­laa­tiot valtaviksi

Poh­­jois-Suo­­men vil­jan sato­kau­des­ta näyt­tää tule­van ete­lää parem­pi kos­teut­ta sito­vien hie­ta­mai­den ansios­ta. Läm­min kevät kas­vat­ti kui­ten­kin kir­va­po­pu­laa­tioi­ta, jot­ka voi­vat levit­tää erityisesti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Veden pääl­lä kii­tä­vät kel­kat kiinnostivat

ISK Waterc­ross jär­jes­tet­tiin Iis­sä ensi ker­taa. Kol­me moot­to­ri­kelk­kaa nos­taa kier­rok­sia ran­ta­hie­kal­la Iis­sä, läh­tö­lip­pu hei­lah­taa ja kel­kat kiih­dyt­tä­vät koh­ti joen keskellä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi  Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tien ja Kes­kus­ku­jan aluet­ta kos­ke­van ase­ma­kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­sen, joka ase­te­taan ylei­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vuo­den alussa,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus