Jää­lin uusi kou­lu ja moni­toi­mi­ta­lo myös asuk­kai­den olo­huo­neek­si

Laivakankaan koulun ja uuden pyörätien väliseen metsikköön nousee uusi rakennus, jonka jälkeen kaikki Jäälin alueen peruopetuksen oppilaat käyvät koulunsa samalla tontilla. Rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa ja osa tiloista on eri luokka-asteiden yhteiskäytössä. (Oulun Tilakeskus)

Jää­lin uuden kou­lun urak­ka­han­kin­ta on par­hail­laan käyn­nis­sä. Kou­lun raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa tule­van hei­nä­kuun aika­na. Raken­nus ote­taan suun­ni­tel­mien mukaan käyt­töön syk­syl­lä 2019. – Uudes­ta kou­lus­ta muo­dos­tuu Jää­lin alu­een moni­toi­mi­ta­lo, kokoon­tu­mis­paik­ka, joka pal­ve­lee mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti eri toi­min­to­ja ja har­ras­tus­ryh­miä. Talo on kun­ta­lais­ten olo­huo­ne, ker­too Lai­va­kan­kaan kou­lun reh­to­ri, suun­nit­te­lu­työ­ryh­män jäsen Pasi Timo­nen. Suun­ni­tel­mis­sa on varat­tu asuk­kai­den käyt­töön…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus