Jää­li­läi­sil­le tär­kein­tä ovat luon­to ja asui­na­lu­een rau­hal­li­suus

Asukkaat keskustelivat Jäälin ensimmäisessä asukasillassa aktiivisesti muun muassa tulevan Jäälin monitoimitalon roolista yhteisössä. Uusi monitoimitalo valmistuu syksyllä 2019 nykyisen Laivakankaan koulun kylkeen.

Jää­lin suur­alu­een ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta ruo­ti muun muas­sa vas­ti­kään teh­dyn asu­kas­ky­se­lyn alus­ta­via tulok­sia. Kyse­lyyn vas­ta­si noin 15 pro­sent­tia jää­li­läi­sis­tä talouk­sis­ta. Sii­nä esil­le nous­sei­ta tee­mo­ja käsi­tel­lään tulok­sia esi­tel­lei­den Oulun alu­eel­li­sen suun­nit­te­li­jan Johan­na Timo­sen ja MLL:n lap­si- ja per­he­toi­min­nan koor­di­naat­to­rin Airi Mar­ti­kai­sen mukaan tule­vis­sa asu­ka­sil­lois­sa ja eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä. Nai­set sum­maa­vat, että jää­li­läi­set näke­vät asui­na­lu­een­sa tär­keim­mäk­si asiak­si luon­non, ylei­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus