Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Haukiputaalle

Haukiputaan poliisilaitoksen putkat otettiin tilapäisesti uudelleen käyttöön alkuvuodesta. Lisää säilöönottotiloja kuitenkin tarvitaan.

Auli Haa­pa­la

Hau­ki­pu­das

Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­ti-kiin­teis­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun polii­si­lai­tok­sen toi­min­ta polii­si­van­ki­la­ka­pa­si­tee­tin osal­ta. Rat­kai­suk­si on tulos­sa moduu­li­ra­ken­tei­sen polii­si­van­ki­lan rakentaminen.

– Näil­lä näky­min Oulun polii­si­lai­tos oli­si saa­mas­sa täl­lai­sen moduu­li­van­ki­lan käyt­töön lop­pu­ke­vääs­tä. Suun­ni­tel­ma­na on sijoit­taa se Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man kiin­teis­tön alu­eel­le. Kun saam­me var­si­nai­sen polii­si­van­ki­lan Rak­si­las­sa käyt­töön koko polii­si­ta­lon remon­tin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, moduu­li­van­ki­la siir­re­tään Hau­ki­pu­taal­ta pois. Moduu­li on siir­ret­tä­vis­sä sin­ne, mis­sä tar­vet­ta kul­loin­kin ilme­nee maas­sam­me, sel­ven­tää apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta.

Oulun polii­si­van­ki­la jou­dut­tiin sul­ke­maan tam­mi­kuus­sa pää­po­lii­sia­se­man sisä­ti­la­non­gel­mien ja remon­tin vuok­si, min­kä joh­dos­ta Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man put­ka­ti­lat otet­tiin uudel­leen käyttöön.

Tila­päis­ten säi­löön­ot­to­ti­lo­jen käyt­töön­ot­to Hau­ki­pu­taal­la on suju­nut hyvin. Ainoa haas­te on, että tilat ovat tar­pee­seen näh­den aivan lii­an pienet.

– Käyt­tö­as­te on vali­tet­ta­van suu­ri, suu­rem­pi kuin monil­la hotel­leil­la. Asiak­kai­ta siis riit­tää. Olem­me jou­tu­neet kul­jet­ta­maan vapau­ten­sa menet­tä­nei­tä Oulun seu­dul­ta mer­kit­tä­väs­sä mää­rin myös Raa­hen polii­si­van­ki­laan, mut­ta har­vem­min Kemiin tai Kajaa­niin yksit­täi­siä ker­to­ja lukuu­not­ta­mat­ta, ker­too Arto Karnaranta.

Sel­vää on, että kesää koh­ti tar­vi­taan lisää säi­löön­ot­to­ti­lo­ja. Vaik­ka nyt on ollut meneil­lään vuo­den hil­jai­sin aika, put­ka­ti­lat ovat käy­neet ajoit­tain vähiin.

– Kevät ja kesä tule­vat takuu­var­mas­ti ole­maan vil­kas­ta aikaa eri­tyi­ses­ti Oulus­sa mut­ta myös muul­la Oulun seu­dul­la. Osa ihmi­sis­tä syyl­lis­tyy rikok­siin eivät­kä kaik­ki osaa käyt­täy­tyä asial­li­ses­ti eivät­kä vält­tä­mät­tä kyke­ne kai­kis­sa tilan­teis­sa huo­leh­ti­maan itses­tään. Vali­tet­ta­van monel­le put­ka­ti­lat ovat sil­loin tar­peen, sanoo Karnaranta.

Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la hen­ki­lös­tön mää­rä on lisään­ty­nyt, sil­lä ase­ma toi­mii nyt myös hen­ki­lös­tön väistötilana.

– Olem­me sijoit­ta­neet Hau­ki­pu­taal­le työn­te­ki­jöi­tä Rak­si­lan polii­sia­se­mal­ta, joka tyh­je­nee pik­ku­hil­jaa polii­sin osal­ta koko­naan remon­tin ajak­si, ker­too Karnaranta.

Hau­ki­pu­taal­la syk­syyn asti

Hau­ki­pu­taal­la on täl­lä het­kel­lä tila­päi­ses­ti sijoi­tet­tu­na kol­mat­ta­kym­men­tä henkilöä.

Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la työs­ken­te­le­vät muun muas­sa polii­si­van­ki­lan var­ti­jat, tek­ni­nen rikos­tut­ki­mus­kes­kus ja eräi­tä yksit­täi­siä rikos­tut­ki­joi­ta. Kaik­ki eivät ole yhtä aikaa töis­sä, sil­lä talo kävi­si lii­an pie­nek­si sin­ne sijoi­te­tun hen­ki­lös­tön kokonaismäärälle.

Arto Kar­na­ran­nan mukaan näyt­tää sil­tä, että Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­maa tar­vi­taan pitem­pään kuin kesä­kuun puo­li­vä­liin, sil­lä väis­tö Rak­si­las­ta tulee mitä ilmei­sim­min kes­tä­mään pidempään.

– En osaa tark­kaan arvioi­da väis­tön kes­toa. Varau­dum­me kui­ten­kin sii­hen, että aina­kin pit­käl­le syk­syyn olem­me Hau­ki­pu­taal­la, sanoo Karnaranta.