Vas­tauk­sia vaa­li­ko­nees­ta

Onko Oulun tule­van val­tuus­ton tär­kein teh­tä­vä kau­pun­gin vel­kaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­nen? Voi­ko Ii teh­dä sääs­tö­jä hen­ki­lös­töään vähen­tä­mäl­lä? Onko Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin ter­veys­pal­ve­lut palau­tet­ta­va enti­sel­le tasol­le? Pitää­kö Kii­min­kiin saa­da asu­kas­tu­pa? Onko Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan kehit­tä­mi­seen kiin­ni­tet­ty lii­an vähän huo­mio­ta? Pitää­kö Iihin saa­da uima­hal­li? Onko Kui­va­nie­men säi­lyt­tä­mi­nen elin­voi­mai­se­na tär­ke­ää?

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­neen kysy­myk­set osoit­tees­sa www.rantapohja.fi ovat pai­kal­lis­leh­del­le sopi­via. Tie­däm­me, että joit­ten­kin ehdok­kai­den mie­les­tä ne ovat lii­an­kin yksi­tyis­koh­tai­sia, ehkä jopa har­mit­ta­vaa kylä­po­li­ti­koin­tia. Ne käsit­te­le­vät kui­ten­kin asioi­ta, jot­ka mie­les­täm­me kos­ket­ta­vat lähei­ses­ti alu­eem­me asuk­kai­ta.

Kylä­po­li­ti­koin­ti on lei­ma, joka on yri­tet­ty pai­naa Oulun val­tuus­toon niin sano­tuis­ta lii­tos­kun­nis­ta valit­tui­hin val­tuu­tet­tui­hin. Kan­nat­taa muis­taa, että jokai­sel­la val­tuu­te­tul­la on oma vii­te­ryh­män­sä ja ehkä asui­na­lu­een­sa­kin, jon­ka asiat kul­ke­vat hei­dän muka­naan pää­tök­sen­teos­sa. Täyt­tä objek­tii­vi­suut­ta ja pyy­tet­tö­myyt­tä ei eri­lais­ten int­res­sien koh­da­tes­sa ole ole­mas­sa­kaan asui val­tuu­tet­tu sit­ten Oulun kes­kus­tas­sa tai sen reu­nal­la.

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne on help­po­käyt­töi­nen äänes­tä­jäl­le­kin. Kysy­myk­siä on Iis­tä ja Oulun alu­eel­ta kum­mal­ta­kin pari­sen­kym­men­tä. Vaa­li­ko­nees­ta voi myös pel­käs­tään kat­soa sen, mitä miel­tä ehdok­kaat ovat Ran­ta­poh­jan esit­tä­mis­tä väit­teis­tä. Par­haim­mil­laan vaa­li­ko­neet voi­vat antaa osviit­taa sii­tä, ketä sen käyt­tä­jä voi­si äänes­tää.

Kun­ta­vaa­lei­hin on nyt alle kuu­kausi aikaa. Äänes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa pal­jon parem­min kuin jää­mäl­lä koti­soh­val­le moit­ti­maan pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä.

Pek­ka Kevä­jär­vi