Toi­mit­ta­jal­ta: Pala­taan­ko läh­tö­ruu­tuun?

Sote-maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kaa­tu­mi­ses­ta tuli ensim­mäi­se­nä mie­leen lau­ta­pe­li, jos­sa käteen tuli kort­ti “Sote kaa­tui, palaa läh­tö­ruu­tuun”. Sen jäl­keen aja­tuk­sis­sa vilah­ti het­ken hel­pot­tu­nut­kin har­ha­ku­va elä­mäs­tä ilman sote-uuti­sia. Täy­tyy nimit­täin myön­tää, että vii­me viik­koi­na teki jo mie­li lait­taa kädet kor­vil­le, kun kuu­li sanan sote.

Seu­raa­vak­si mie­leen tuli­kin jo huo­li, mitä tapah­tuu sil­le val­ta­val­le koneis­tol­le, joka on pal­kat­tu val­mis­te­le­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tus­ta. Ja miten täy­den­ne­tään kaik­ki ne suun­ni­tel­mat, jot­ka ovat odot­ta­neet uudis­tuk­sen val­mis­tu­mis­ta. Aja­tus ehti jo nii­hin kun­ta­työn­te­ki­jöi­hin, joil­le pää­tös toi aina­kin het­kel­li­sen hel­po­tuk­sen tule­vai­suut­ta kos­ke­viin epä­var­muus­te­ki­jöi­hin.

Eipä ehti­neet aja­tuk­set pääs­sä kovin mon­ta kier­ros­ta pyö­räh­del­lä, kun säh­kö­pos­tiin alkoi­kin jo per­jan­tai­na kilah­del­la ensim­mäi­set “Mitä soten kaa­tu­mi­sen jäl­keen” -vies­tit. Ensim­mäi­se­nä ehti Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen orga­ni­saa­tio­ryh­mä. Muu­tos­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen rau­hoit­te­li vakans­sin­sa mukai­ses­ti, että teh­ty työ ja laa­ja aineis­to ovat kai­kis­sa tule­vai­suu­den tilois­sa hyö­dyn­net­tä­vis­sä alu­een orga­ni­saa­tioi­den toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä. Toi­vot­ta­vas­ti näin on, sil­lä on täs­sä val­mis­te­lun aika­na mel­koi­ses­ti pape­ria pyö­ri­tel­ty.

Sote säi­lyy kan­san, tai aina­kin polii­tik­ko­jen huu­lil­la tule­vi­na­kin viik­koi­na. Eikä mene enää kau­an, kun ale­taan sor­va­ta uut­ta sotea, vai mikä se seu­raa­val­la kier­rok­sel­la lie­nee­kään nimel­tään. Sil­lä välil­lä “mum­mot” jonot­ta­vat ter­veys­kes­kuk­sen vuo­ro­nu­me­roau­to­maa­tin edes­sä enti­seen mal­liin. Heil­le on enim­mäk­seen ihan sama, mil­lä mal­lil­la sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut on jär­jes­tet­ty, kun­han apua saa sil­loin kun sitä tar­vit­see.