VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy liet­teen­kä­sit­te­lyn pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si Ouluun – Bio­kaa­su­lai­tok­sen on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa Jää­lin lähei­syy­des­sä vuon­na 2020

VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy on valit­tu liet­teen­kä­sit­te­lyn pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si Ouluun. Oulun Vesi kil­pai­lut­ti jäte­ve­si­liet­teen käsit­te­lyn koko­nais­pal­ve­lun, ja VRJ Poh­jois-Suo­mi teki koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man tar­jouk­sen.

VRJ:llä on lain­voi­mai­nen bio­kaa­su­lai­tok­sen lupa Jää­lin lähei­sel­lä Vasik­ka­suon alu­eel­la. Nykyi­nen puh­dis­ta­mo­liet­teen käsit­te­ly siel­lä päät­tyy vuo­den 2020 kevääl­lä, jol­loin liet­teet ale­taan käsi­tel­lä VRJ:n bio­kaa­su­lai­tok­ses­sa. Lai­tos­ta ei ole vie­lä alet­tu raken­taa.

Oulun Veden ja VRJ Poh­jois-Suo­men sopi­mus­kau­den kes­to on kym­me­nen vuot­ta ja sii­hen sisäl­tyy mah­dol­li­suus vii­den vuo­den optio­kau­teen. Sopi­muk­sen arvo on noin 24 mil­joo­naa euroa. Tek­nis­ten lii­ke­lai­tos­ten joh­to­kun­ta teki han­kin­nas­ta pää­tök­sen kokouk­ses­saan 24.1.

Tavoit­tee­na on kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen, toi­min­ta­var­ma ja kus­tan­nus­te­ho­kas liet­teen­kä­sit­te­ly­pal­ve­lu, joka on mukau­tet­ta­vis­sa toi­min­taym­pä­ris­tön ja lain­sää­dän­nön vaa­ti­mus­ten muut­tues­sa. Pro­ses­sis­sa syn­ty­vää bio­kaa­sua käy­te­tään kor­vaa­maan yri­tyk­sen omaa ener­gian­käyt­töä sekä jalos­te­taan lii­ken­ne­polt­toai­neek­si. Lop­pu­tuo­te jalos­te­taan pää­osin viher­ra­ken­ta­mi­seen mul­ta­tuot­teik­si ja maan­pa­ran­nusai­neek­si. Vuo­sit­tain lie­tet­tä tul­laan käsit­te­le­mään noin 35 000 ton­nia.

Bio­kaa­su­lai­tok­sen lupaa käsi­tel­lyt kor­kein hal­lin­to-oikeus muut­ti vuo­den 2017 lopus­sa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen vaa­ti­muk­ses­ta haju­pääs­tö­jen seu­ran­taa niin, että toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le tuli ehdo­ton sel­vit­tä­mis­vel­voi­te. Sel­vi­tyk­sen tulee kuu­lua riip­pu­ma­ton hajuseu­ran­ta­ryh­mä ja leviä­mis­las­kel­mat.