Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kun­ta­stra­te­gias­ta

Kuntastrategialuonnosta pohdittiin ja kommentoitiin ryhmissä keskiviikkoiltana Nätteporissa.

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma hen­ki­lö.

Vähäl­lä­kin väel­lä stra­te­gia­luon­nok­ses­ta saa­tiin arvo­kas­ta palau­tet­ta.
– Tilai­suu­des­sa saa­dut kom­men­tit ja netin kaut­ta saa­dut palaut­teet koos­te­taan ohjaus­ryh­mäl­le stra­te­gian jat­ko­val­mis­te­lua var­ten, ker­too kun­ta­stra­te­gia­työn ohjaus­ryh­män sih­tee­ri, Iin Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­si.

Kun­ta­stra­te­gias­sa mää­ri­tel­lään kun­nan tule­vai­suu­den suun­ta. Iin kun­nan kun­ta­strar­te­gi­aa vuo­sil­le 2018–2025 on val­mis­tel­tu vii­me vuon­na yhdes­sä yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen, kyläyh­dis­tys­ten, nuo­ri­so­val­tuus­ton, elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen, Iin seu­ra­kun­nan ja työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen kans­sa.
– Täs­sä vai­hees­sa on hyvä pysäh­tyä kat­so­maan, ovat­ko stra­te­gia­luon­nok­ses­sa jalat nous­seet maas­ta vai pitäi­si­kö nii­den nous­ta vie­lä kor­keam­mal­le­kin. Stra­te­gi­aa laa­dit­taes­sa on mie­tit­tä­vä, miten ero­tum­me muis­ta kun­nis­ta, alus­ti ohjaus­ryh­män jäsen ja kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta huo­men­na.