Hol­lan­nis­ta autoil­len poh­joi­sen tal­veen

Hendrik Hidding (oikealla) kertoi seurueen auton toimineen ainakin tähän asti moitteettomasti. Alkava lumisade hieman huoletti, mutta trio arveli kuitenkin suoriutuvansa Kuopioon ennen iltaa.

Alan­ko­mai­den kil­vin ja run­sain mai­nos­teip­pauk­sin varus­te­tut van­hah­kot autot sai­vat Kui­va­nie­men ja Olha­van seu­duil­la monet suo­ma­lai­sau­toi­li­jat hie­rai­se­maan sil­mi­ään tors­tain lii­ken­tees­sä.

Kysees­sä on hol­lan­ti­lai­sen tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän orga­ni­soi­ma “äärim­mäi­nen tal­vi­nen maan­tie­a­jo” Köö­pen­ha­mi­nas­ta Ruot­sin kaut­ta Suo­meen ja Hel­sin­kiin, eli vapaas­ti kään­täen ros­ka­ral­li, joka ei ole kir­jai­mel­li­ses­ti ral­li, vaan pikem­min­kin huvia­je­lu hie­man iäk­kääm­mil­lä ajo­neu­voil­la, ei kui­ten­kaan museoau­toil­la.

Kah­den tai kol­men hen­gen auto­kun­tia on mat­kas­sa neli­sen­sa­taa, ja tavoit­tee­na auto­kun­nil­la on mat­ka-aiko­jen sijas­ta pis­tei­den kerää­mi­nen. Pis­tei­tä taas ker­tyy eri koh­teis­sa käy­mi­ses­tä.

Olha­vas­sa tors­tai­na pysäh­ty­nyt kol­mik­ko oli mui­den auto­kun­tien tavoin aloit­ta­nut päi­vän tai­pa­leen­sa Ruot­sin puo­lel­ta tar­koi­tuk­se­naan mat­ka­ta tämän päi­vän aika­na Kuo­pioon ja kään­tyä siel­tä vie­lä poh­joi­seen pala­ten maam­me itäi­siä seu­tu­ja pit­kin Lap­pia koh­ti.

Pysäh­ty­neen ajo­neu­von kul­jet­ta­ja Hendrik Hid­ding ker­toi, että hei­dän kol­mi­kol­leen on ajo­mat­kaa ker­ty­mäs­sä kaik­ki­aan noin kuusi­tu­hat­ta kilo­met­riä. Mää­rään on las­ket­tu myös mat­ka mies­ten koti­kon­nuil­ta Hol­lan­nis­ta kisa­mat­kan alkuun Köö­pen­ha­mi­naan.

Köö­pen­ha­mi­nas­ta mat­ka käyn­nis­tyi kulu­van vii­kon maa­nan­tai­na, ja Hel­sin­kiin on tar­koi­tus pää­tyä vii­kon­lo­pun aika­na.

Hid­ding ja hänen mat­ka­to­ve­rin­sa ker­toi­vat val­mis­tel­leen­sa auton­sa huo­lel­la mat­kaa var­ten tie­täen, että poh­joi­ses­sa olo­suh­teet saat­ta­vat olla var­sin kyl­mät ja lumi­set.

– Ennen läh­töä vaih­det­tiin öljyt ja akku sekä lai­tet­tiin autoon tal­vi­ren­kaat, mie­het ker­to­vat.

Hie­man vai­keas­ti he myön­tä­vät auton jo aamun pak­ka­ses­sa käyn­nis­ty­neen, sil­lä loh­ko­läm­mi­tin­tä ei heil­lä autos­saan ole, kuten ei monel­la muul­la­kaan tapah­tu­man osal­lis­tu­jis­ta.

Aje­lun mat­ka­reit­ti on suun­ni­tel­tu siten, ettei muka­na ole­vien tar­vit­se liik­kua pää­tei­tä myö­ten, ellei ole pak­ko. Niin­pä suu­ri osa auto­kun­nis­ta kään­tyi­kin Olha­vas­ta Oijär­ven­tiel­le ajaen Tan­ni­lan kaut­ta Yli-Iihin sekä edel­leen Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin läpi koh­ti Oulu­jär­veä ja sitä kaut­ta Kuo­pioon.