Joki­ran­nan kou­lun AVI-kan­te­lu ei joh­ta­nut toimenpiteisiin

Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lun van­hem­pi Mil­la Poh­jan­hei­mo teki Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le kan­te­lun noin vuo­si sit­ten. Sii­nä hän esit­ti tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä Oulun kau­pun­gin toi­min­taan Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien rat­kai­se­mi­ses­sa. Hän kiin­nit­ti huo­mion­sa eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu­ti­lo­jen jär­jes­tä­mi­seen ja väis­tö­ti­lo­jen haja­nai­suu­teen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ope­tus- ja kult­tuu­ri­toi­mi kiin­nit­tää tam­mi­kuun lopus­sa anta­mas­saan pää­tök­ses­sä ope­tuk­sen jär­jes­tä­jän huo­mio­ta siir­ty­mis­ten tur­val­li­suu­teen ja aika­tau­lu­tuk­seen sekä siir­ty­mi­sis­tä aiheu­tu­vien vai­ku­tus­ten seu­ran­taan sekä siihen,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus